Back to homepage

Posts From Geert van Tuinen

Juniorenkaatsers ontevreden over experiment met kortere partijen

Juniorenkaatsers ontevreden over experiment met kortere partijen 0

🕔17:40, 6.jun 2023

Jonge kaatsers komen in opstand tegen experimenten van de KNKB. Om hun actie kracht bij te zetten, hadden ze voorgenomen om vrijdag niet te spelen in Bolsward. De KNKB wil nu met de kaatsers in gesprek. Vanwege teruglopende ledentallen probeert

Read Full Article
Junioare keatsers boykotte partij yn Boalsert

Junioare keatsers boykotte partij yn Boalsert 0

🕔11:17, 6.jun 2023

De junioarekeatsers fan de KNKB wolle kommende freed net keatse yn Boalsert. Der is foar dizze kategory in spesjale kompetysje opset. Dy kompetysje wie oan’t no ta in súkses, mar dit jier giet it mis. Dat hat te krijen mei de eksperiminten

Read Full Article
Keatsbûn KNKB stiet op in twasprong: der moat fernijing komme

Keatsbûn KNKB stiet op in twasprong: der moat fernijing komme 0

🕔10:34, 6.apr 2023

It keatsbûn KNKB hat woansdeitejûn in fiergeand ynnovaasjetrajekt foarlein op de Algemiene ledegearkomste (ALV). Neat dwaan is neffens it haadbestjoer fan de KNKB gjin opsje mear. It giet de ferkearde kant op mei it Fryske keatsen. Der moat op meardere

Read Full Article
Johannes Brandsma joech it keatsen in oar gesicht

Johannes Brandsma joech it keatsen in oar gesicht 0

🕔20:00, 2.apr 2023

Ald-keatser Johannes Brandsma is yn de nacht fan tongersdei 30 op freed 31 maart ferstoarn. Brandsma keatste yn de perioade 1977 oant en mei 1990 op it heechste nivo, ûnderbrutsen troch twa semy-profperioades yn België. Brandsma, ‘De Brand’, wie yn

Read Full Article
Ald-topkeatser Johannes Brandsma ferstoarn

Ald-topkeatser Johannes Brandsma ferstoarn 1

🕔11:31, 2.apr 2023

Ald-topkeatser Johannes Brandsma is yn de nacht fan tongersdei op freed ferstoarn. Hy mocht mar 65 jier wurde. Brandsma wie benammen yn de jierren 80 in grutheid op de Fryske keatsfjilden. Hy wûn bygelyks fjouwer kear de PC (1982, 1983,

Read Full Article
<strong>Klaas Holst Meijer út Dronryp is it nije lid fan de Keninklike PC. Hy folget Gert Jan Breman op.</strong>

Klaas Holst Meijer út Dronryp is it nije lid fan de Keninklike PC. Hy folget Gert Jan Breman op. 0

🕔11:56, 24.jan 2023

Breman wie noch mar sûnt novimber 2017 lid fan it ferneamde keatskolleezje, mar fielt him yn it spesifike keatsfermidden net echt thús. “Ik haw yn april ferliden jier it beslút naam om op te hâlden mei myn aktiviteiten op it

Read Full Article
Nije KNKB-foarsitter Coos Veltman: “Ik wol de sport foarút helpe”

Nije KNKB-foarsitter Coos Veltman: “Ik wol de sport foarút helpe” 0

🕔12:22, 3.apr 2022

Ald-topkeatser Coos Veltman út De Hommerts is beneamd ta nije foarsitter fan keatsbûn KNKB. Veltman, twafâldich PC-winner, is de opfolger fan Wigle Sinnema. Sinnema naam tongersdei nei sân jier ôfskied fan it keatsbûn. Hy waard by syn ôfskied beneamd ta

Read Full Article
Tjisse Steenstra giet nei oar partoer

Tjisse Steenstra giet nei oar partoer 0

🕔18:27, 3.aug 2020

Keatser Tjisse Steenstra keatst takom seizoen net mear mei Gert-Anne van der Bos en Taeke Triemstra. De Bitgumer achterynse wurdt opslagger by Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. Hy wurdt de ferfanger fan Menno van Zwieten. Steenstra kiest derfoar om

Read Full Article
GJIN PC, DIT JIER,MAR DE DEI IS UZES.

GJIN PC, DIT JIER,MAR DE DEI IS UZES. 1

🕔18:26, 28.jul 2020

Gjin PC dit jier mar dat wol net sizze dat it stil wêze sil op it Sjûkelân dit jier. Omrop Fryslân fersoarget, yn gearwurking mei de Keninklike PC, in dei lang “PC Treast TV”. Fan acht oere moanrs oan’t 6

Read Full Article
Kaatsclubs positief kritisch op kaatsbond bij bijeenkomst over coronaprotocollen

Kaatsclubs positief kritisch op kaatsbond bij bijeenkomst over coronaprotocollen 0

🕔22:51, 14.jul 2020

Positief kritisch. Zo kan de opstelling genoemd worden van de ruim 25 kaatsverenigingen die dinsdagavond in Blomketerp in Franeker afgekomen zijn op een bijeenkomst die georganiseerd werd door de KNKB. Doel van de kaatsbond: verenigingen informeren over de mogelijkheden die

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Liefhebber

  Liefhebber

  15 partoer, it is net best foar Jacob Klaver. Kost een protte tiid foar de club en dan mar een…

  View Article
 • Sjoerd Hofstee

  Sjoerd Hofstee

  Wat niisskjirrich om te lêzen dat ik in tik mei de mûlpûde hawn ha soe. Jan, do en alle oare…

  View Article
 • Hh

  Hh

  Moai stikje Jan , stiet 1 flaterke yn ûs heit Roel Hoekstra is berne yn 1922 dus wie hy 41…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel