Kweapraat 2023 (4)

Kweapraat 2023 (4) 0

🕔21:00, 21.mei 2023

It praat yn Sint Anne gong foar it grutste part fansels oer it keatsen fan ôfrûne tongersdei yn Tsjummearum en it nije keatsen yn Makkum. Yn Tsjummearum wie de generale foar de bûnspartij foar moandei oer in wike. OKK út

Read Full Article
Kweapraat 2023 (3)

Kweapraat 2023 (3) 0

🕔21:46, 14.mei 2023

  Wy sitte noch mar oan it begjin fan alwer in nij keatsseizoen en no al rolle wy hast wer oerelkoar hinne. It giet net sa’t eltsenien dy’t it goed mei it spultsje foar hat tocht hie. Je lêze dan

Read Full Article
Kweapraat 2023 (2)

Kweapraat 2023 (2) 0

🕔20:40, 7.mei 2023

Lit ik no ris begjinne mei it goeie nijs fan ôfrûn wiekein. It wie beide dagen noflik keatswaar en by de iepening fan it frije formaasje seizoen yn Frjentsjer wie in in moai kloft folk. Dat hat wol ris oars

Read Full Article
Kweapraat 2023 (1)

Kweapraat 2023 (1) 0

🕔09:42, 1.mei 2023

De kop is der wer of. Yn Weidum stie foar de 70ste kear de Bangma partij op it programma. Ik wie der by en foar it earst sûnt jierren wie it moai waar. Dat Bitgum wûn koe net oars. Hja

Read Full Article
It giet om it prinsipe

It giet om it prinsipe 3

🕔12:11, 6.mrt 2023

Marsum leit al wer in skofke efter ús mar it hat my nea loslitten. Yn Marsum stie it partoer fan Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra yn de finale mei 5-1 en 2-4 foar doe’t Taeke net

Read Full Article
Kweapraat 2022 (21)

Kweapraat 2022 (21) 0

🕔20:31, 18.sep 2022

O, O, O wat in drokte yn it hinnehok. It takenen fan twa punten foar Taeke Triemstra en ien foar Hendrik Kootstra nei ôfrin fan de finale yn Marsum hat de boel aardich op skerp setten. De ferwieten fleachen links

Read Full Article
Kweapraat 2022 (20)

Kweapraat 2022 (20) 2

🕔21:51, 11.sep 2022

Kweapraat 2022 (20) Noch in pear nachten sliepe en der kin ek wer in kras troch it keatsseizoen 2022. Om mar mei it goeie te begjinnen…der koe wer folop keatst wurde nei de rampjierren mei koroana. Dat is moai mar

Read Full Article
Kweapraat (2022) 19

Kweapraat (2022) 19 0

🕔21:16, 4.sep 2022

It keatsseizoen 2022 rint nei de ein mar dat wol net sizze dat de strik al om it seizoen 2022 kin. Dat kin fansels wol mar dan soe ik oan in oantal saken foarby gean dy’t noch wol efkes op

Read Full Article
Kweapraat (2022) 18

Kweapraat (2022) 18 0

🕔22:37, 28.aug 2022

Keatslân like dizze wike wol yn ‘e brân te stean. Nei de 46ste Frouljus-PC gong it der om wei. As je der sels by west hawwe dan leauwe je it pas. It begun te let yn Weidum en it wie

Read Full Article
Je binne der moai klear mei!

Je binne der moai klear mei! 0

🕔21:33, 24.aug 2022

Hjoed de 46ste Frouljus-PC mei wer in kloft folk rûnom it fjild. Prachtich smûk waar wat wolle je as leafhawwer noch mear. No, ik wit noch wol wat! Litten wy it earst mar efkes hawwe oer de begjintiid fan de

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • PIeter Breuker

  PIeter Breuker

  Van Tuinen syn stikje oer Johannes Brandsma freget om nuansearring en taljochting en dan foaral oangeande dit stikje: 'De titel…

  View Article
 • Aha

  Aha

  Rare vergelijking. Kaatsen is een teamsport. Als bij voetbal bijvoorbeeld een speler in de WKfinale uitvalt wordt hij toch wereldkampioen.…

  View Article
 • Leendert van Wieren

  Leendert van Wieren

  Hallo Jan Toch even een reactie op Kweapraat 20. Ondergetekende vertelde bij de prijsuitreiking in Marsum, dat Teake er weer…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel