Wedstrijdlijst Leeuwarden dames hoofdklasse d.e.l. zondag 19 september 2021

Wedstrijdlijst Leeuwarden dames hoofdklasse d.e.l. zondag 19 september 2021 0

🕔20:28, 14.sep 2021

Scheidsrechter Astris Kooistra. Aanvang: 11.00 uur! 1. Roelie Kroondijk Easterein, Margriet Bakker Easterlittens en Harmke Siegersma Berltsum   2. Sietske Okkema Easterein, Jeska Terpstra Easterein en Martzen Deinum Wommels   3. Inge Jansma Dronryp, Manon Scheepstra Leeuwarden en Iris Oosterbaan

Read Full Article
Wedstrijdlijst Mantgum heren eerste klasse d.e.l. zondag 12 september 2021

Wedstrijdlijst Mantgum heren eerste klasse d.e.l. zondag 12 september 2021 0

🕔21:10, 7.sep 2021

Scheidsrechter Lolke Bierma. Aanvang: 10.00 uur! 1. Wierd Baarda Dronryp, Jelle Cnossen Bolsward en Jesse Heida Mantgum   2. Simon Zijlstra Easterlittens, Pier Piersma Easterlittens en Thom Stellingwerf Makkum   3. Jesse Kroondijk Sint Annaparochie, Elgar Boersma Stiens en Luka

Read Full Article
Wedstrijdlijst Marsum heren hoofdklasse d.e.l. zondag 12 september 2021

Wedstrijdlijst Marsum heren hoofdklasse d.e.l. zondag 12 september 2021 0

🕔21:01, 7.sep 2021

Scheidsrechter Henk van der Zee. Aanvang: 11.00 uur! 1. Tjisse Steenstra Bitgummole, Bauke Dijkstra Easterein en Patrick Scheepstra Franeker   2. Remmelt Bouma Weidum, Jouke Bosje Leeuwarden en Sjoerd de Jong Leeuwarden   3. Marten Bergsma Minnertsga, René de Haan

Read Full Article
Wedstrijdlijst Marsum dames hoofdklasse d.e.l. zaterdag 11 september 2021

Wedstrijdlijst Marsum dames hoofdklasse d.e.l. zaterdag 11 september 2021 0

🕔20:51, 7.sep 2021

Scheidsrechter Marco Fijma. Aanvang: 11.00 uur! 1. Annet de Haan Sint Annaparochie, Mintje Meintema Dronryp en Annelien Broersma Leeuwarden   2. Andrea Kroes Gauw, Margriet Bakker Easterlittens en Anouk Smink Makkum   3. Inge Jansma Dronryp, Anne Monfils Groningen en

Read Full Article
Wedstrijdlijst Leeuwarden heren 50+ d.e.l. zaterdag 11 september 2021

Wedstrijdlijst Leeuwarden heren 50+ d.e.l. zaterdag 11 september 2021 0

🕔20:41, 7.sep 2021

A-klasse Aanvang: 10.00 uur! 1. Anco Elgersma Dedgum, Hilbrand Smid Witmarsum en Bertus Bootsma Wommels   2. Wim Henk Nicolay Britsum, Jan Sipma Franeker en Hendrik Dijkstra Bitgum   3. Albert Nauta Bitgum, Ludwig Seerden Franeker en Tjeerd Dijkstra Easterein

Read Full Article
Wedstrijdlijst Pingjum heren hoofdklasse vrije formatie zondag 5 september 2021

Wedstrijdlijst Pingjum heren hoofdklasse vrije formatie zondag 5 september 2021 0

🕔21:22, 31.aug 2021

Scheidsrechter Hendrik Sweering. Aanvang: 12.00 uur! 1. Auke Boomsma Morra, Hyltje Bosma Makkum en Patrick Scheepstra Franeker   2. Lieuwe v.d. Werff Koarnjum, Sip Jaap Bos Dokkum en Riemer Hoekstra Ee   3. Gert-Anne van der Bos Mantgum, Taeke Triemstra

Read Full Article
Wedstrijdlijst Reduzum heren eerste klasse vrije formatie zondag 5 september 2021

Wedstrijdlijst Reduzum heren eerste klasse vrije formatie zondag 5 september 2021 0

🕔21:14, 31.aug 2021

Scheidsrechter Johny Bergsma. Aanvang: 10.00 uur! 1. André van Dellen Berltsum, Jouke Bosje Leeuwarden en Willem Heeringa Tzummarum   2. Wierd Baarda Dronryp, Marco de Groot Franeker en Roel Pieter de Jong Ried   3. Gerard de Vries Bitgum, Mark

Read Full Article
Wedstrijdlijst Tzummarum dames hoofdklasse vrije formatie zondag 5 september 2021

Wedstrijdlijst Tzummarum dames hoofdklasse vrije formatie zondag 5 september 2021 0

🕔21:03, 31.aug 2021

Scheidrechter: Astrid Kooistra. Aanvang: 11.00 uur! 1. Sietske Okkema Easterein, Jeska Terpstra Easterein en Martzen Deinum Wommels   2. Roelie Kroondijk Easterein, Klasine Huistra Reduzum en Simona Kootstra Minnertsga   3. Annet de Haan Sint Annaparochie, Lotte Delgrosso Minnertsga en

Read Full Article
Wedstrijdlijst Reduzum dames eerste klasse vrije formatie zondag 5 september 2021

Wedstrijdlijst Reduzum dames eerste klasse vrije formatie zondag 5 september 2021 0

🕔20:54, 31.aug 2021

Scheidsrechter B. Houtsma. Aanvang: 10.00 uur! 1. Ilse Zwaagstra Makkum, Larissa Smink Makkum en Noa Elzinga Bolsward   2. Foke Jil Bakker Tersoal, Rixt Blanke Bolsward en Senne Idsardi Dronryp   3. Serena Hovenga Marsum, Amarins de Groot Mantgum en

Read Full Article
Wedstrijdlijst Gytsjerk heren 50+ d.e.l. zaterdag 4 september 2021

Wedstrijdlijst Gytsjerk heren 50+ d.e.l. zaterdag 4 september 2021 0

🕔20:47, 31.aug 2021

Aanvang: 10.00 A-klasse:  1. Piet Machiela Sint Jacobiparochie, Piet Zondervan Jorwert en Jan Sipma Franeker   2. Tiede Boorsma Sint Nicolaasga, Johan Hiemstra Sint Annaparochie en Hilbrand Smid Witmarsum   3. Bertus Bootsma Wommels, Dirk Machiela Sint Jacobiparochie en Egbert

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Pieter Breuker

  Pieter Breuker

  Oars as Jan Braaksma yn syn Kweapraat fan 0408 tinkt, wienen ekstremen yn it bedroch mei de nap ûnder alle…

  View Article
 • Pieter Breuker

  Pieter Breuker

  Yn syn lêste Kweapraat komt Jan Braaksma op myn opmerkingen oer de nap. No gong it my dêrby net sasear…

  View Article
 • Ate de Jong

  Ate de Jong

  Myn mailadres is atejdejong@gmail.com (ferjit net de j achter ate)

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel