Wedstrijdlijst Goënga dames eerste klasse vrije formatie zondag 15 mei 2022

Wedstrijdlijst Goënga dames eerste klasse vrije formatie zondag 15 mei 2022 0

🕔19:27, 10.mei 2022

Clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur! 1. Serena Hovenga Marsum, Amarins de Groot Mantgum en Aluca Bouma Grou 2. Roelie Kroondijk Easterein, Hiske Zeinstra Groningen en Simona Kootstra Minnertsga 3. Anna-Dieuwke Dijkstra Leeuwarden, Rixt Wijnia Wommels en Iris Oosterbaan Scharnegoutum 4. Aletta

Read Full Article
Wedstrijdlijst Wjelsryp dames hoofdklasse vrije formatie zondag 15 mei 2022 

Wedstrijdlijst Wjelsryp dames hoofdklasse vrije formatie zondag 15 mei 2022  0

🕔19:23, 10.mei 2022

Scheidsrechter Chris Anema. Aanvang: 11.00 uur! 1. Nynke Sijbrandij Leeuwarden, Manon Scheepstra Leeuwarden en Marrit Zeinstra Leeuwarden 2. Anna Ennema Sexbierum, Andrea Kroes Groningen en Marije Hellinga Deinum 3. Anna-Brecht Bruinsma Leeuwarden, Anne Monfils Groningen en Jennie Terpstra Mantgum 4.

Read Full Article
Wedstrijdlijst Easterein heren tweede klasse vrije formatie zondag 15 mei 2022

Wedstrijdlijst Easterein heren tweede klasse vrije formatie zondag 15 mei 2022 0

🕔19:16, 10.mei 2022

Clubscheidsrechter. Aanvang: 11.00 uur! 1. Rutger Torensma Oosternijkerk, Harold de Boer Jellum en Jurrit Osinga Ingelum 2. Corné Tuinenga Berltsum, Jeroen de Boer Spannum en Wessel Hilverda Winsum 3. Doede Rients Okkema Easterein, Ids de Boer Easterein en Johannes Hazenberg

Read Full Article
Wedstrijdlijst Sexbierum heren eerste klasse vrije formatie zondag 15 mei 2022 

Wedstrijdlijst Sexbierum heren eerste klasse vrije formatie zondag 15 mei 2022  0

🕔19:07, 10.mei 2022

Scheidsrechter Johny Bergsma uit Minnertsga. Aanvang: 11.00 uur! 1. Johannes van der Veen Pietersbierum, Pieter van der Schoot Sexbierum en Rick Minnesma Dronryp 2. Johan Diertens Dronryp, Jelle Scharringa Leeuwarden en Paulus Yde Walda Wjelsryp 3. Simon Zijlstra Easterlittens, Hessel

Read Full Article
Wedstrijdlijst Dronryp heren hoofdklasse vrije formatie zondag 15 mei 2022

Wedstrijdlijst Dronryp heren hoofdklasse vrije formatie zondag 15 mei 2022 0

🕔18:59, 10.mei 2022

Scheidsrechter Jenco Sieperda uit Witmarsum. Aanvang: 11.00 uur! 1. Enno Kingma Leeuwarden, Kees van der Schoot Sexbierum en Menno van Zwieten Heerenveen 2. Youri de Groot Menaam, Allard Hoekstra Franeker en Laas Pieter van Straten Feinsum 3. Marten Bergsma Minnertsga,

Read Full Article
Wedstrijdlijst Oentsjerk dames hoofdklasse d.e.l. zaterdag 14 mei 2022.

Wedstrijdlijst Oentsjerk dames hoofdklasse d.e.l. zaterdag 14 mei 2022. 0

🕔18:51, 10.mei 2022

Scheidsrechter Fokke van der Veen uit Tzum. Aanvang: 10.00 uur! 1. Annet de Haan Sint Annaparochie, Corrie Kroondijk Easterein en Iris Jasper Berltsum 2. Anna Ennema Sexbierum, Manon Scheepstra Leeuwarden en Marrit Zeinstra Leeuwarden 3. Serena Hovenga Marsum, Mintje Meintema

Read Full Article
Wedstrijdlijst Hilversum heren 50+ d.e.l. zaterdag 14 mei 2022

Wedstrijdlijst Hilversum heren 50+ d.e.l. zaterdag 14 mei 2022 0

🕔17:57, 10.mei 2022

Aanvang: 11.00 uur! 1. Tjeerd Dijkstra Easterein, Roel Venema Bolsward en Ale Mosselman Goutum 2. Roel Sijbesma Easterein,  Jan de Boer Bolsward en Jacob v.d. Pol Harlingen 3. Sipke Hiemstra Easterein, Wybren v.d. Woud Leeuwarden en Bertus Bootsma Wommels 4.

Read Full Article
Wedstrijdlijst Menaam dames junioren d.e.l. poulekaatsen vrijdag 13 mei 2022

Wedstrijdlijst Menaam dames junioren d.e.l. poulekaatsen vrijdag 13 mei 2022 0

🕔17:52, 10.mei 2022

Scheidrechter W. Joustra. Aanvang: 16.30 uur! 1. Roelie Kroondijk Easterein, Amarins de Groot Mantgum en Fiera de Vries Groningen 2. Annet de Haan Sint Annaparochie, Larissa Smink Makkum en Anna-Dieuwke Dijkstra Leeuwarden 3. Moniek Lootsma Goënga, Rixt Blanke Bolsward en

Read Full Article
Wedstrijdlijst Bolsward heren junioren d.e.l. vrijdag 13 mei 2022

Wedstrijdlijst Bolsward heren junioren d.e.l. vrijdag 13 mei 2022 0

🕔17:45, 10.mei 2022

Scheidsrechter S. Hiemstra. Aanvang: 16.30 uur! 1. Jasper Jager Dronryp, Wytze Wassenaar Wier en Gjalt Sjirk de Groot Mantgum 2. Gerard de Vries Bitgum, Harold de Boer Jellum en Jurrit Osinga Ingelum 3. Redmer Cnossen Bolsward, Jeroen de Boer Spannum

Read Full Article
Wedstrijdlijst Franeker heren hoofdklasse vrije formatie zondag 8 mei 2022

Wedstrijdlijst Franeker heren hoofdklasse vrije formatie zondag 8 mei 2022 0

🕔18:17, 3.mei 2022

Scheidsrechter Henk van der Zee. Aanvang: 11.00 uur! 1. Haye Jan Nicolay Britsum, Gabe-Jan van Popta Lollum en Pieter Jan Leijenaar Exmorra 2. Tjisse Steenstra Bitgummole, Renze Hiemstra Deinum en Hans Wassenaar Bitgummole 3. Paul Dijkstra Bitgum, René de Haan

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Harald

  Harald

  Zit het voetbal het kaatsen niet steeds meer dwars? Voetbal duurt nog minimaal 6 weken, dan zit je al halverwege…

  View Article
 • ytrewq

  ytrewq

  Bêste Gerrit, Do hast yn dûbelde sin in positive rol spile yn it bestean fan De Keatsfreon: dyn oanbring fan…

  View Article
 • murkviersma

  murkviersma

  Wierd Baarda is juist. Maar van later datum is het antwoord Johan van Ijs ook goed. Overigens heeft Martinus Santema…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel