Kweapraat 4

Kweapraat 4 0

🕔14:39, 2.aug 2021

Kweapraat 4 “Bliid dat Jan wer werom is mei Kweapraat” krige ik snein yn Wytmarsum te hearren. It wie Henk Hellinga fan Makkum, 30 jier ferlyn skiedsrjochter op de PC fan 1991, dy’t my op’e lije side kaam. Net ophâlde

Read Full Article
Parturen voor de 168ste PC

Parturen voor de 168ste PC 0

🕔13:44, 2.aug 2021

1. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra 2. Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra 3. Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar 4. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten 5. Jelle Attema,

Read Full Article
Partuur Gerard de Vries wint Ale de Jong partij

Partuur Gerard de Vries wint Ale de Jong partij 0

🕔13:32, 2.aug 2021

De Alle de Jong partij voor heren 1e klasse is zondag in Wommels gewonnendoor Gerard de Vries (Bitgum), Mark Minnesma (Dronryp) en Yannick Hielkema (Bitgum).Op 5-2 en 6-4 werd het partuur Remmelt Bouma (Weidum), Bauke Dijkstra (Easterein) en Thomasvan Zuiden

Read Full Article
Fyfde kear winst Sijbrandij

Fyfde kear winst Sijbrandij 0

🕔19:22, 1.aug 2021

By de froulju gong de winst foar de fyfde kear dit seizoen yn de frije formaasje nei Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra. Se wûnen yn de finale mei 5-2 en 6-2. Mar ien kear dit seizoen gong de

Read Full Article
Formatie Gert-Anne van der Bos wint op vertrouwde bodem

Formatie Gert-Anne van der Bos wint op vertrouwde bodem 0

🕔19:17, 1.aug 2021

Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra boekten in Witmarsum op de Haije Rijpma partij de derde zege van het seizoen. In een mooi finale die tegen het eind nog spannend werd werd  het sterk favoriete partuur van

Read Full Article
Partuur Sietske Okkema wint in Workum

Partuur Sietske Okkema wint in Workum 0

🕔18:23, 1.aug 2021

Sietske Okkema (Easterein), Jeska Terpstra (Easterein) en Martzen Deinum (Wommels) zijn zaterdag in Workum winnaar geworden van de vrije formatiewedstrijd voor de dames eerste klasse. De premie was voor Roelie Kroondijk (Easterein), Klasine Huistra (Reduzum) en Simona Kootstra (Minnertsga). De

Read Full Article
Schooljongens bond voor kaatsvereniging Sint Anne Drie Spul is Ut

Schooljongens bond voor kaatsvereniging Sint Anne Drie Spul is Ut 0

🕔06:12, 1.aug 2021

Kaatsvereniging Sint Anne Drie Spul is Ut met de kaatsers Jelvin Kaper, Iwan Hiddinga en Hjalmar Dijkstra is zaterdag in Wommels winnaar geworden van de bond voor schooljongens. De premie was voor kaatsvereniging De Twa Doarpen-Dios uit Sexbierum-Pietersbierum met Remco

Read Full Article
Manon Scheepstra koningin in Sexbierum

Manon Scheepstra koningin in Sexbierum 0

🕔06:02, 1.aug 2021

Het partuur van Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra boekte zaterdag in Sexbierum alweer de vierde zege van dit ingekorte kaatsseizoen. In de finale werd met schone telegraaf gewonnen van Annet de Haan, Lotte Delgrosso en Annelien Broersma. De

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Pieter Breuker

  Pieter Breuker

  Oars as Jan Braaksma yn syn Kweapraat fan 0408 tinkt, wienen ekstremen yn it bedroch mei de nap ûnder alle…

  View Article
 • Pieter Breuker

  Pieter Breuker

  Yn syn lêste Kweapraat komt Jan Braaksma op myn opmerkingen oer de nap. No gong it my dêrby net sasear…

  View Article
 • Ate de Jong

  Ate de Jong

  Myn mailadres is atejdejong@gmail.com (ferjit net de j achter ate)

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel