Wedstrijdlijst Hommerts heren junioren d.e.l. vrijdag 20 mei 2022

Wedstrijdlijst Hommerts heren junioren d.e.l. vrijdag 20 mei 2022 0

🕔17:45, 17.mei 2022

Scheidsrechter Sipke Hiemstra. Aanvang: 16.30 uur! 1. Rutger Torensma Oosternijkerk, Jeroen de Boer Spannum en Jurrit Osinga Ingelum 2. Redmer Cnossen Bolsward, Jelle Cnossen Bolsward en Rick Minnesma Dronryp 3. Youri de Groot Menaam, Mark Minnesma Dronryp en Wessel Hilverda

Read Full Article
Wedstrijdlijst Hommerts dames junioren d.e.l. poulekaatsen vrijdag 20 mei 2022

Wedstrijdlijst Hommerts dames junioren d.e.l. poulekaatsen vrijdag 20 mei 2022 0

🕔17:36, 17.mei 2022

Scheidsrechter T. Visser. Aanvang: 16.30 uur! 1. Annet de Haan Sint Annaparochie, Amarins de Groot Mantgum en Noa Elzinga Bolsward 2. Inge Jansma Dronryp, Hesther de Boer Jellum en Fiera de Vries Groningen 3. Anna Ennema Sexbierum, Rixt Blanke Bolsward

Read Full Article
Wedstrijdlijst Goënga dames eerste klasse vrije formatie zondag 15 mei 2022

Wedstrijdlijst Goënga dames eerste klasse vrije formatie zondag 15 mei 2022 0

🕔19:27, 10.mei 2022

Clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur! 1. Serena Hovenga Marsum, Amarins de Groot Mantgum en Aluca Bouma Grou 2. Roelie Kroondijk Easterein, Hiske Zeinstra Groningen en Simona Kootstra Minnertsga 3. Anna-Dieuwke Dijkstra Leeuwarden, Rixt Wijnia Wommels en Iris Oosterbaan Scharnegoutum 4. Aletta

Read Full Article
Wedstrijdlijst Wjelsryp dames hoofdklasse vrije formatie zondag 15 mei 2022 

Wedstrijdlijst Wjelsryp dames hoofdklasse vrije formatie zondag 15 mei 2022  0

🕔19:23, 10.mei 2022

Scheidsrechter Chris Anema. Aanvang: 11.00 uur! 1. Nynke Sijbrandij Leeuwarden, Manon Scheepstra Leeuwarden en Marrit Zeinstra Leeuwarden 2. Anna Ennema Sexbierum, Andrea Kroes Groningen en Marije Hellinga Deinum 3. Anna-Brecht Bruinsma Leeuwarden, Anne Monfils Groningen en Jennie Terpstra Mantgum 4.

Read Full Article
Wedstrijdlijst Easterein heren tweede klasse vrije formatie zondag 15 mei 2022

Wedstrijdlijst Easterein heren tweede klasse vrije formatie zondag 15 mei 2022 0

🕔19:16, 10.mei 2022

Clubscheidsrechter. Aanvang: 11.00 uur! 1. Rutger Torensma Oosternijkerk, Harold de Boer Jellum en Jurrit Osinga Ingelum 2. Corné Tuinenga Berltsum, Jeroen de Boer Spannum en Wessel Hilverda Winsum 3. Doede Rients Okkema Easterein, Ids de Boer Easterein en Johannes Hazenberg

Read Full Article
Wedstrijdlijst Sexbierum heren eerste klasse vrije formatie zondag 15 mei 2022 

Wedstrijdlijst Sexbierum heren eerste klasse vrije formatie zondag 15 mei 2022  0

🕔19:07, 10.mei 2022

Scheidsrechter Johny Bergsma uit Minnertsga. Aanvang: 11.00 uur! 1. Johannes van der Veen Pietersbierum, Pieter van der Schoot Sexbierum en Rick Minnesma Dronryp 2. Johan Diertens Dronryp, Jelle Scharringa Leeuwarden en Paulus Yde Walda Wjelsryp 3. Simon Zijlstra Easterlittens, Hessel

Read Full Article
Wedstrijdlijst Dronryp heren hoofdklasse vrije formatie zondag 15 mei 2022

Wedstrijdlijst Dronryp heren hoofdklasse vrije formatie zondag 15 mei 2022 0

🕔18:59, 10.mei 2022

Scheidsrechter Jenco Sieperda uit Witmarsum. Aanvang: 11.00 uur! 1. Enno Kingma Leeuwarden, Kees van der Schoot Sexbierum en Menno van Zwieten Heerenveen 2. Youri de Groot Menaam, Allard Hoekstra Franeker en Laas Pieter van Straten Feinsum 3. Marten Bergsma Minnertsga,

Read Full Article
Wedstrijdlijst Oentsjerk dames hoofdklasse d.e.l. zaterdag 14 mei 2022.

Wedstrijdlijst Oentsjerk dames hoofdklasse d.e.l. zaterdag 14 mei 2022. 0

🕔18:51, 10.mei 2022

Scheidsrechter Fokke van der Veen uit Tzum. Aanvang: 10.00 uur! 1. Annet de Haan Sint Annaparochie, Corrie Kroondijk Easterein en Iris Jasper Berltsum 2. Anna Ennema Sexbierum, Manon Scheepstra Leeuwarden en Marrit Zeinstra Leeuwarden 3. Serena Hovenga Marsum, Mintje Meintema

Read Full Article
Wedstrijdlijst Hilversum heren 50+ d.e.l. zaterdag 14 mei 2022

Wedstrijdlijst Hilversum heren 50+ d.e.l. zaterdag 14 mei 2022 0

🕔17:57, 10.mei 2022

Aanvang: 11.00 uur! 1. Tjeerd Dijkstra Easterein, Roel Venema Bolsward en Ale Mosselman Goutum 2. Roel Sijbesma Easterein,  Jan de Boer Bolsward en Jacob v.d. Pol Harlingen 3. Sipke Hiemstra Easterein, Wybren v.d. Woud Leeuwarden en Bertus Bootsma Wommels 4.

Read Full Article
Wedstrijdlijst Menaam dames junioren d.e.l. poulekaatsen vrijdag 13 mei 2022

Wedstrijdlijst Menaam dames junioren d.e.l. poulekaatsen vrijdag 13 mei 2022 0

🕔17:52, 10.mei 2022

Scheidrechter W. Joustra. Aanvang: 16.30 uur! 1. Roelie Kroondijk Easterein, Amarins de Groot Mantgum en Fiera de Vries Groningen 2. Annet de Haan Sint Annaparochie, Larissa Smink Makkum en Anna-Dieuwke Dijkstra Leeuwarden 3. Moniek Lootsma Goënga, Rixt Blanke Bolsward en

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Liefhebber

  Liefhebber

  15 partoer, it is net best foar Jacob Klaver. Kost een protte tiid foar de club en dan mar een…

  View Article
 • Sjoerd Hofstee

  Sjoerd Hofstee

  Wat niisskjirrich om te lêzen dat ik in tik mei de mûlpûde hawn ha soe. Jan, do en alle oare…

  View Article
 • Hh

  Hh

  Moai stikje Jan , stiet 1 flaterke yn ûs heit Roel Hoekstra is berne yn 1922 dus wie hy 41…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel