Lollum-Waaksens wint bond meisjes

Jan Braaksma
By Jan Braaksma juni 2, 2024 20:22

Lollum-Waaksens wint bond meisjes

Peins. Het is een memorabele dag zaterdag de 1ste juni 2024. Kaatsvereniging “Pieter Jellema” organiseert deze dag in samenwerking met de K.N.K.B het Nederlands Kampioenschap voor meisjes afdelingen. Op het prachtige veldje wat aan de rand van Peins kunnen maximaal 4 perken liggen en met een prachtig aantal van 26 afdelingen op de lijst werd besloten om de wedstrijd een uur eerder te laten beginnen in plaats van 10:00 stuurden de dames al om 9:00 de eersten ballen naar de perken. Het werd een prachtige dag waar volop strijd werd geleverd om de wisselprijs en natuurlijk de Nederlands Titel. Het was vroeg dag voor iedereen inclusief de beide scheidsrechters mevrouw Boukje Houtsma en de heer Fokke van der Veen. Houdster van de wisselprijs is de afdeling Bolsward die ook nu weer op de lijst stond. Op de vraag wie er deze keer met de Nederlandse Titel vandoor zou gaan kwam op het einde van een lange maar prachtige kaatsdag in Peins. Het is dit jaar 40 jaar geleden dat het Nederlands Kampioenschap voor meisjes voor het eerst werd georganiseerd door de KNKB. Er werd volop gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf wat leidde tot zeer spannende eersten die pas op de 6-6 beslist werden.

Onder een grijs wolkendek en een gevoelstemperatuur die niet hoog aanvoelde is het tweede team van St. Anna / Drie Spul is Ut uit Sint Annaparochie met Fenna Hoekstra, Jildou Sterk en Nathalie Andringa wat de spits af beet tegen het eerste team van Easterein bestaande uit Brecht Stegenga, Fianne Dijkstra en Liset Sijbesma. Beide parturen gaan goed uit de start blokken en geven elkaar aan het begin van de wedstrijd niets toe waardoor de bordjes om en om aan de telegraaf. Vanaf de 1-1 is het de formatie van Brecht die de touwtjes even in handen weet te nemen en via de 1-2 een gaatje weet te slaan naar de 1-3. Nadat de volgende 2 verkaatste eersten weer gelijk matig waren verdeeld tot aan de 2-4 leek er niets aan de hand te zijn voor de formatie van Easterein 1. Het is echter Fenna die samen met Jildou en Nathalie het belangrijke zevende eerst weten binnen te halen en terug komen naar de 3-4. Zij slagen er echter niet in om het evenwicht terug te doen keren in de wedstrijd waardoor het 5de eerst in handen komt van Brecht, Fianne en Liset. Zij geven dit buitenkansje niet meer weg en stellen de winst veilig in een zeer zwaar bevochten eerst op de 3-5 6-6.

K.C. De Boer uit Stiens betrad deze dag de arena met de dames Anna Miedema, Ilse van der Galien en Marije Bokma. Zij gingen in hun eerste partij van de dag de strijd aan met het tweede team van Easterein gevormd door Tjitske Baukje Joustra, Douwina Tolsma en Geertje van der Weide. Het leek een prachtige partij te gaan worden want beide afdelingen waren aan het begin zeer aan elkaar gewaagt en verdeelden de eersten gelijkmatig via de 1-1 naar de 2-2. Vanaf dat moment weet Anna met haar maten de touwtjes even in handen te nemen. Zij weten via de 3-2 een gaatje te slaan naar de 4-2. Tjitske, Douwina en Geertje proberen het tij te keren maar zien al hun pogingen daartoe stranden waardoor Stiens ook als eerste het 5de bordje weten te bereiken. Net als in de vorige partij valt ook hier de beslissing pas op de 6-6 in het laatste te verkaatsen eerst. Als de achterinse van Easterein 2 Geertje de bal op het lichaam slaat van Douwina is de strijd gestreden en gaat Stiens naar de 2de omloop.

Kaatsvereniging Jacob Klaver uit Mantgum met Rianne Sjoukje Terluin, Lyanne Wiedijk en Rikst Baarda komen vervolgens in actie tegen het tweetal van kaatsvereniging Bolsward bestaande uit Tessa Westra en Fenna Cuperus. Minke Tjalsma kon deze dag niet in actie komen zij is ziek, we wensen Minke beterschap en een voorspoedig herstel. De vliegende start is er voor het tweetal uit Bolsward Tessa en Fenna laten er geen gras overgroeien en weten na het openingseerst gelijk een gaatje te slaan naar de 0-2. De formatie van Rianne Sjoukje probeert grip op de wedstrijd te krijgen en krijgt eveneens kansen om een bordje binnen te halen maar op de belangrijke momenten  is het Tessa die samen met Fenna weet toe te slaan en de voorsprong verder en verder weet uit te bouwen via de 0-3 naar de 0-4. Rianne Sjoukje, Lyanne en Rikst halen alles uit de kast om hun zijde van de telegraaf ook met een bordje te kunnen vullen maar weten het tij niet te keren waardoor het eenrichting verkeer blijft met betrekking tot het binnen halen van de eersten. De telegraaf blijft zelfs op het laatst leeg aan de zijde van kaatsvereniging Jacob Klaver want het is Tessa die Bolsward naar de 2de lijst loodst als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 0-5 0-6.

In de 4de partij van de eerste omloop staat kaatsvereniging Willem Westra uit Arum met Sygrid Bosch, Maud van der Veen en Inez Bosch tegenover de afdeling “De Twa Doarpen / D.I.O.S. uit Sexbierum-Pietersbierum met Sibrig Tigchelaar, Rianne van der Walt en Maud Scheffer. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want de eerste verkaatsten eersten verschenen aan beide zijden van de telegraaf. Van de 1-1 weet Sybrig samen met haar maten het initiatief naar zich toe te trekken via de 1-2 loopt het verschil op naar de 1-3. Sygrid, Maud en Inez proberen het wel degelijk en krijgen ook wel kansen maar zij zien de bordjes een kant overgaan via de 1-4 is daar ook al snel het 5de bordje voor de formatie van kaatsvereniging De Twa Doarpen / D.I.O.S. uit Sexbierum. Sygrid, Maud en Inez blijven knokken tot de laatste slag maar moeten uiteindelijk de handdoek werpen op de 1-5 2-6.

Een prachtig affiche is de strijd tussen het eerste team van De Lege Geaen uit Goenga met Berber van der Goot, Ilse Baanstra en Rigt van der Velde en het eerste team van V.v.V. Sjirk de Wal uit Dronrijp bestaande uit Karina Mollema, Linda van der Meer en Maud Hellinga. Het eerste verkaatste eerst aan de telegraaf komt in handen van Karina en haar maten. Beide parturen zijn goed aan de wedstrijd begonnen en houden en elkaar goed in balans. Vanaf de 1-1 weet Karina, samen met Linda en Maud even de touwtjes in handen te nemen en slagen zij er in om even toe te slaan op de belangrijke momenten. Via de 1-2 weten zij uit te lopen naar de 1-3. De strijd lijkt verre van gestreden want langzaam maar zeker weet Berber samen met Ilse en Rigt meer grip op de wedstrijd te krijgen en via de 2-3 weten zij zich terug te knokken in de wedstrijd en langszij te komen op de 3-3. De formatie van Dronrijp lijkt de grip vervolgens helemaal kwijt te zijn. Het zevende eerst in een partij wil nog wel eens voor een ommekeer of doorbraak zorgen. Het is Berber die samen met haar maten de wedstrijd volledig weet te kantelen in hun voordeel als zij een 4-3 voorsprong weten te nemen. V.v.V. Sjirk de Wal probeert door omzettingen in het perk Maud gaat naar het achterperk en Linda naar het voorperk en Karina wordt bal keerder de wedstrijd nog te doen kantelen in hun voordeel. Zij kunnen daarmee echter niet voorkomen dat het 5de bordje aan de telegraaf gaat naar Goenga 1. Deze 5-3 voorsprong wordt niet meer weggeven door Berber, Ilse en Rigt en zij weten de 2de omloop in Peins te bereiken wanneer Ilse de kaats weet te passeren op de 5-3 6-4.

Kaatsvereniging Meiinoar Ien uit Lollum/Waaxens met Britt Joustra, Lisanne Venema en Jeldau Koopmans zijn de winnaars van de vorige afdelingswedstrijd de generale in Hallum en zij moeten op de eerste omloop alles uit de kast halen tegen het partuur van In Nij Begin uit Hijum-Finkum met Elske van Straten en Rikst Grijpstra. Beide parturen zij  aan elkaar gewaagt en halen alles uit de kast. Geen van beide parturen slaagt er in om vanaf het begin een gaatje te slaan waardoor de eerste om en om aan de telegraaf verschenen via de 1-1 naar de 2-2. Elske en Rikst blijven goed partij geven en weigeren de strijd op te geven. Het is Britt die samen met Lisanne en Jeldau de leiding weten te nemen op de 3-2 en daarmee lijken zij een doorbraak te forceren. Elske en Rikst denken daar heel anders over en weten zich weer langszij te knokken op de 3-3. Er wordt fel gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf. Het zevende eerst gaat uiteindelijk naar de formatie van Lollum/Waaxens. Ondanks verwoede pogingen van Elske en Rikst om de strijd nog te kantelen in hun voordeel kunnen zij niet voorkomen dat het 5de bordje ook als eerste naar Britt, Lisanne en Jeldau gaat. Zij geven dit niet meer uit handen en weten de 2de omloop te bereiken door een prachtige uithaal van Lisanne zij weet de kaats te passeren op de 5-3 6-4. Er moest hard voor geknokt worden deze partij want Hijum/Finkum gaf tot het laatst goed partij.

In de volgende partij begint de formatie van Kaatsvereniging Exmorra uit Exmorra met Hedwig Steigenga, Marit Steigenga en Marit Feenstra aan de zijde van de opslag en zij gingen de strijd aan met kaatsvereniging Warber Bliuwe uit Morra Lioenssens bestaande uit Jeltsje Castelein, Nynke van der Leest en Gelbrich van der Leest. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van partuur Exmorra. Zij beginnen goed aan deze onderlinge strijd. Jeltsje probeert met haar maten gelijk aan te sluiten maar via de 2-0 loopt het verschil al snel verder op naar de 3-0. Het krachtsverschil lijkt deze dag te groot te zijn want Hedwig, Marit en Marit weten elke keer op de juiste momenten toe te slaan en zij weten vervolgens als eerste het 4de bordje aan de telegraaf te hangen. Jeltsje, Nynke en Gelbrich proberen het wel degelijk maar komen te kort in deze onderlinge strijd. Kaatsvereniging Exmorra komt niet meer in de problemen en weet de 2de omloop te bereiken door de winst veilig te stellen op de 5-0 6-4.

Het eerste team van kaatsvereniging De Trije Doarpen uit Nijewier met Hester Torensma, Isabella Sijtsma en Suzanna Allema (terug van een enkelblessure en ziek zijn) nam het op tegen een van de favoriete parturen en verliezend finalist tijdens de generale afdelingswedstrijd in Hallum het eerste team van St. Anne / Drie Spul is Ut uit Sint Annaparochie met Sophie Kroondijk, Dido Iedema en Noelle Hiddinga. Het eerste verkaatste eerst aan de telegraaf komt in handen van Sophie en haar maten. Hester en haar maten proberen gelijk aan te sluiten maar kregen even geen grip op de wedstrijd op dat moment waardoor het verschil op liep naar de 0-2. Langzaam maar zeker lijkt de wedstrijd echt op gang te komen en er zijn wel degelijk mogelijk heden voor Hester, Isabella en Susanna. Net als in de meeste partijen verscheen ook hier de 6-6 enkele keren. Sophie, Dido en Noelle lijken de touwtjes in handen te hebben want zij weten elke keer op het juiste moment toe te slaan waardoor het verschil oploopt naar de 0-3. De strijd is verre van gestreden want de formatie van Hester weet met succes de achtervolging in te zetten en via de 1-3 knokken zij zich terug naar de 2-3. De aansluiting is hersteld maar ze weten de balans niet terug te doen keren waardoor het verschil tussen de beide parturen weer oploopt naar de 2 eersten op de 2-4. Het blijft een mooie strijd waarin Sophie, Dido en Noelle als eerste het 5de bordje weten te bereiken. Hester en haar maten geven de strijd niet op en weten nog een derde eerst uit het vuur te slepen voordat Noelle de deur naar de 2de omloop in het slot weet te gooien als zij de bal voorbij de kaats weet te slaan op de 3-5 2-6.

Spannendste strijd van de eerste lijst bij kaatsvereniging Pieter Jellema uit Peins tijdens dit Nederlands Kampioenschap voor meisjes afdelingen gaat tussen het 2de partuur van De Trije Doarpen uit Nijewier met Laura Allema (zusje van Suzanna) als vervangster van Michelle Sijtsma, Marije Keegstra en Amarins Kloostra en het partuur van Reahus-Tirns bestaande uit Jiska Altenburg, Wieke Schaap en Amber Goedbloed. De vliegende start is er voor Laura en haar maten zij laten er geen gras overgroeien en weten na het openingseerst gelijk een gaatje te slaan naar de 2-0. Vanaf dat moment lijkt de strijd pas echt los te gaan barsten want het partuur van Jiska weet de achtervolging in te zetten en via de 2-1 weten zij de balans terug te brengen in de wedstrijd op de 2-2. Het blijft vanaf dat moment gelijk opgaan en de bordjes verschijnen om en om aan de telegraaf. Geen van de beide parturen weet een gaatje te slaan waardoor het evenwicht in deze prachtige strijd gehandhaafd blijft op de 3-3. Als Laura, Marije en Amarins het belangrijke zevende eerst weten binnen te halen en daarmee een 4-3 voorsprong pakken lijken zij even het heft in handen te nemen. Het is echter van korte duur want Jiska weet gelijk met Wieke en Amber aan te sluiten op de 4-4. Het lijkt er op dat wie als eerste het 5de bordje weet te bereiken er wel eens met de winst vandoor zou kunnen gaan. Niets blijkt minder waar want er wordt gestreden tot aan de laatste slag die uiteindelijk valt op de 5-5 2-6. Reahus Turns weet uiteindelijk de winst veilig te stellen en naar de 2de omloop te gaan ondanks de 2-0 achterstand.

Anouk Delfsma, Dianna de Jong en Elisah de Boer verdedigen deze dag de kleuren van de afdeling Wommels en zij staan in hun eerste partij van de dag tegenover Makkum gevormd door Lieke Tuinier, Sofie Koops en Mare Dijkstra. Het is een prachtige kaatsdag ondanks het grijze wolkendek en de lage gevoelstemperatuur. De meisjes halen alles uit de kast en diverse eersten moeten op de 6-6 worden beslist net als in deze onderlinge strijd. Beide parturen halen vanaf de eerste slag alles uit de kast en geven elkaar geen duimbreedte ruimte. De formatie van Lieke weet als eerste toe te slaan en het eerste bordje aan de telegraaf te hangen.  Anouk, Dianna en Elisah weten gelijk de aansluiting te herstellen en langszij te komen op de 1-1. Om en om verschijnen de bordjes aan de telegraaf waarin het partuur van Makkum voor de 2de keer op voorsprong weet te komen als zij het 2de eerst weten te bereiken. Zij slagen er echter niet om dit vast te houden waardoor Anouk en haar maten weer weten aan te sluiten op de 2-2. Het is een prachtige strijd waarin beide parturen alles uit de kast halen. Het breekpunt in deze partij valt op de 3-3 wanneer Lieke samen met Sofie en Mare het belangrijke zevende eerst weten binnen te slepen. De formatie van Wommels probeert gelijk aan te sluiten maar kan niet voorkomen dat het 5de bordje aan de telegraaf richting het partuur van Makkum gaat. Lieke, Sofie en Mare geven dit niet meer uit handen ondanks alles pogingen van Anouk, Dianna en Elisah. Het is Mare die de 2de omloop voor hun partuur veilig weet te stellen als zij de boven weet te vinden op de 3-5 0-6. V.v.V. Menaam wat dit jaar hun 125ste jarige jubileum viert werd dit jaar op het Nederlands Kampioenschap vertegenwoordigt door Jelly Hiemstra, Nynke de Kloe en Selma van der Wal. Zij gingen de strijd aan met het tweede team van De Lege Geaen uit Goenga bestaande uit het tweetal Jetske Zijlstra en Martsen van der Goot, de derde maat van Goenga Elbrich Kooistra was afwezig. Het begin van deze partij was duidelijk voor het 2 tal van Goenga Jetske en Martsen kenden een vliegende start en weten na het eerste verkaatste eerst gelijk een gaatje te slaan naar de 0-2. Jelly, Nynke en Selma krijgen langzaam maar zeker grip op de wedstrijd en weten zich terug te knokken via de 1-2 keert de balans terug op de 2-2. Jetske en Martsen blijven goed weerstand bieden maar kunnen niet voorkomen dat de wedstrijd langzaam maar zeker kantelt in het voordeel van het partuur van Menaam via de 3-2 weten zij de touwtjes stevig in handen te nemen op de 4-2. De spanning keert

vervolgens nog een keer terug in de wedstrijd wanneer het verschil terug loopt naar de 4-3 en daarmee het belangrijke zevende eerst naar Jetske en Martsen. Zij weten de balans echter niet terug te doen keren in deze onderlinge strijd. Jelly, Nynke en Selma geven de 5-3 voorsprong niet meer uit handen en weten de 2de omloop te bereiken als zij de winst veilig weten te stellen op de 5-3 6-4.

In de een na laatste partij van de eerste omloop tijdens deze 40ste editie van het Nederlands Kampioenschap voor meisjes staat het partuur van Pim Mulier uit Witmarsum met Ymke van der Brug, Jennifer de Jong en Aniek Koopmans tegenover kaatsvereniging de Trochsetters uit Ee met Nynke de Haan, Marrit de Jong en Lolkje de Jong. De bliksemstart is voor Ymke en haar maten zij weten gelijk toe te slaan door het eerste verkaatste eerst aan hun zijde van de telegraaf te hangen. Nynke, Marrit en Lolkje gaan vervolgens op zoek naar de aansluiting maar zien de achterstand verder oplopen via de 2-0 naar de 3-0. Ondanks de kleine kansen die er zijn voor de formatie van Ee lijkt het krachtsverschil te groot te zijn in het voordeel van Ymke, Jennifer en Aniek. Zij hebben de touwtjes stevig in handen en komen ook niet echt in de problemen. Het onderlinge verschil blijft oplopen want voor de 4de keer komt het in handen van de formatie van Witmarsum. Zij weten de 2de omloop veilig te stellen op de 5-0 6-0. In de laatste partij van de eerste omloop tijdens dit Nederlands Kampioenschap voor meisjes afdelingen staat er meer op het spel want de winnaar van deze onderlinge confrontatie heeft op de 2de lijst een staand nummer waarmee een vrije doorgang naar de 3de omloop gegarandeerd is. Monique Postma en Brecht Grovenstein verdedigen deze dag de kleuren van Kaatsvereniging Winsum en zij staan tegenover kaatsvereniging Cannegieter uit Balk gevormd door Maren de Vries, Brecht Renema en Hendrika Stegenga. Het eerste verkaatste eerst komt in handen van Maren en haar maten en zij weten daarmee een 0-1 voorsprong te nemen. Monique en Brecht knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en geven goed tegenstand maar zien op de belangrijke momenten de bordjes naar Balk gaan waardoor het verschil verder oploopt naar de 0-2 en zelfs de 0-3. De telegraaf geeft een ander beeld weer dan de strijd die gestreden wordt. Het lukt Monique en Brecht maar niet om meer grip op de wedstrijd te krijgen waardoor zij misschien als nog een bordje weten te bemachtigen. Maren, Brecht en Hendrika blijven bouwen aan hun voorsprong en zij weten voor de 4de keer op rij toe te slaan. Kansen blijven er wel degelijk voor Monique en Brecht maar ze moeten uiteindelijk de handdoek werpen op de 0-5 6-6 wanneer Brecht Renema goed werk verricht voor haar partuur en de bal voor de kaats weet te keren. Zij weet daarmee niet alleen de winst veilig te stellen maar ook een plekje voor haar en Maren en Hendrika op de 3de omloop van dit Nederlands Kampioenschap.

Het is een mooie kaatsdag in Peins ondanks een grijs wolkendek en een lage gevoelstemperatuur. Het eerste team van Easterein met in de gelederen Brecht Stegenga, Fianne Dijkstra en Liset Sijbesma betreed als eerste de arena om in hun tweede partij van de dag de strijd aan te gaan met K.C. de Boer uit Stiens bestaande uit Anna Miedema, Ilse van der Galien en Marije Bokma. Beide parturen gaan goed van start en geven elkaar geen duimbreedte ruimte. Om en om weten ze de bordjes aan de telegraaf te hangen. Het blijft stuivertje wisselen want het is de formatie van Easterein die elke keer de leiding weet te nemen op de 1-0 en zelfs de 2-1. Anna, Ilse en Marije weten zich elke keer terug te knokken in de wedstrijd via de 1-1 wordt het vervolgens ook 2-2. Het is een prachtige strijd om te zien waarin de spanning blijft tot aan de 3-3. Als Brecht, Fianne en Liset het belangrijke zevende eerst weten binnen te slepen blijkt dat in deze onderlinge strijd het breekpunt te zijn want als zij vervolgens op de 4-3 6-6 weer weten toe te slaan en het 5de bordje aan de telegraaf weten te hangen is de weerstand van Anna, Ilse en Marije gebroken. De formatie van Easterein komt niet meer in de problemen en gaat naar de 3de lijst als Fianne de kaats weet te passeren op de 5-3 6-4.

Tessa Westra en Fenna Cuperus vormen deze dag het partuur van Bolsward en zij gaan de strijd aan met het partuur van kaatsvereniging De Twa Doarpen uit Sexbierum-Pietersbierum met Sybrig Tigchelaar, Rianne van der Walt en Maud Scheffer. Net als de eerste partij van deze 2e omloop in Peins is dit een prachtige en spannende strijd. Het eerste verkaatste eerst komt in handen van Sybrig en haar maten en daarmee kennen zij een bliksemstart. Zij weten dit echter niet lang vast te houden want Tessa en Fenna weten de balans te herstellen op de 1-1. Ondanks dat het 2 tegen 3 is lijkt het krachtsverschil minder groot te zijn want beide parturen halen alles uit de kast om de 3de omloop te bereiken. Er wordt fel gestreden om elke 2 punten waardoor de bordjes ook hier weer aan elke zijde van de telegraaf blijven verschijnen tot aan de 2-2. Langzaam maar zeker weet Tessa met Fenna de touwtjes in handen te nemen en op een 3-2 voorsprong te komen. Als Sybrig, Rianne en Maud daar geen passend antwoord op weten te vinden zien zij de achterstand zelfs nog oplopen naar de 4-2. De spanning keert vervolgens nog terug in deze onderlinge strijd als het verschil terugloopt naar de 4-3. De aansluiting is hersteld maar het evenwicht keert niet terug in de partij. Het zijn Tessa en Fenna die als eerste het 5de bordje aan hun zijde van de telegraaf weten te hangen en zij geven deze voorsprong van 5-3 niet meer uit handen en weten de 3de omloop te bereiken als zij de boven weten te vinden op de 5-2 6-2.

Een prachtig affiche in Peins is de 3de partij tussen de eerste formatie van De Lege Geaen uit Goenga met Berber van der Goot, Ilse Baanstra en Rigt van der Velde die de strijd aan gaan met Kaatsvereniging Meiinoar Ien uit Lollum/Waaxens bestaande uit Britt Joustra, Lisanne Venema en Jeldau Koopmans. Het begin van deze partij is voor Britt en haar maten zij weten gelijk toe te slaan door het eerste verkaatste eerst aan hun zijde van de telegraaf te hangen en daarmee een 0-1 voorsprong te nemen. Op de 0-1 2-6 gaat het niet goed met Rigt van der Velde. In een poging om de bal te keren loopt zij een knie blessure op en men was eerst bang voor een zware blessure maar lijkt mee te vallen zij kan de wedstrijd echter niet voortzetten en moet de strijd staken. Berber en Ilse gaan met zijn tweeen de strijd aan met Britt, Lisanne en Jeldau en stralen ondanks het uitvallen van Rigt heel veel plezier uit en gaan er vol voor. Het verschil loopt vervolgens op naar de 0-2 maar de strijd lijkt nog niet gestreden want er gaat een luid gejuig op aan de zijde van Berber en Ilse als zij als nog een bordje weten te bemachtigen en de achterstand weten te verkleinen tot een eerst op de 1-2. Ondanks dat ze alles uit de kast halen loopt het verschil vervolgens verder op via de 1-3 naar de 1-4. Berber en Ilse blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf maar weten geen bordje meer te bemachtigen want Britt, Lisanne en Jeldau hebben de partij stevig onder controle nadat Rigt dus is uitgevallen en weten de 3de omloop te bereiken als Jeldau de winst veilig weet te stellen op de 1-5 0-6 door de kaats te passeren.

Kaatsvereniging Exmorra met Hedwig Steigenga, Marit Steigenga en Marit Feenstra moeten vervolgens vol aan de bak want zij staan tegen over een van de favoriete parturen het eerste team van St. Anne / Drie Spul Is Ut met Sophie Kroondijk, Dido Iedema en Noelle Hiddinga. De vliegende start is er voor Sophie en haar maten want zij weten gelijk een gaatje te slaan via de 0-1 naar de 0-2. De formatie van Hedwig probeert het wel degelijk en haalt alles uit de kast maar het krachtsverschil blijkt deze dag te groot te zijn want de bordjes blijven aan een zijde van de telegraaf verschijnen via de 0-3 naar de 0-4. Sophie, Dido en Noelle komen niet echt in de problemen ondanks verwoede pogingen van Hedwig, Marit en Marit en weten de 3de omloop te bereiken als zij de winst veilig weten te stellen op de 0-5 2-6.

De formatie van Reahus Turns met Jiska Altenburg, Wieke Schaap en Amber Goedbloed gaat de strijd aan met het partuur van Makkum wat gevormd door Lieke Tuinier, Sofie Koops en Mare Dijkstra. Het begin van deze onderlinge strijd is duidelijk voor Lieke en haar maten die op de juiste momenten weten toe te slaan en via de 0-1 een gaatje weten te slaan naar de 0-2. De formatie van Jiska probeert vanaf het begin grip op de wedstrijd te krijgen maar ziet al hun pogingen op niets uitlopen. Het blijft eenrichtingen verkeer met het verschijnen van de bordjes aan de telegraaf want de voorsprong voor Lieke, Sofie en Mare loopt zelfs op naar de 3 eersten voordat eindelijk Jiska samen met haar maten hun eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen want het verschil van de twee eersten blijft gehandhaafd op de 2-4. Als Jiska, Wieke en Amber het 7de eerst weten binnen te slepen ligt de strijd weer geheel open. Zij slagen er echter niet in om de balans terug te doen keren en zien het 5de eerst als nog als eerst gaan naar Makkum. De formatie van Reahus Turns blijft het proberen maar het is Mare die de winst weet binnen te slepen voor de afdeling Makkum als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 3-5 2-6.

De laatste partij van de 2de omloop in Peins bij Kaatsvereniging Pieter Jellema tijdens dit Nederlands Kampioenschap is de spannendste. Jelly Hiemstra, Nynke de Kloe en Selma van der Wal betreden voor V.v.V. Menaam de arena om de strijd aan te gaan met het partuur van Pim Mulier uit Witmarsum bestaande uit Ymke van der Brug, Jennifer de Jong en Aniek Koopmans. Beide formaties lijken aan een touwtje te zitten want geen van beide slaagt er in om afstand te nemen. De bordjes verschijnen om en om aan de telegraaf via de 1-1 blijft het stuivertje wisselen met het binnen halen van de eersten via de 2-2 blijft de balans in deze prachtige strijd tot aan de 3-3. Veel eersten dienen op de 6-6 te worden beslist. Als Jelly samen met Nynke en Selma tot 2x weten toe te slaan op de 6-6 eerst op de 3-3 6-6 en vervolgens op de 4-3 6-6 weten zij een gaatje te slaan naar de 5-3. De strijd is verre van gestreden want Ymke, Jennifer en Aniek weigeren de handdoek te gooien en weten nog een 4de eerst uit het vuur te slepen. Witmarsum heeft ondertussen maatregelen genomen door wijzigingen in het perk door te voren. Het is Aniek die het achterperk in gaat en Ymke gaat bal keren. Het zal echter niet het gewenste resultaat op leveren want als Aniek de opgeslagen bal niet goed verwerkt en deze over de kwaadlijn vliegt op de 5-4 6-4 gaat Jelly samen met Nynke en Selma naar de volgende omloop. Zij hebben een staand nummer op de 3de lijst en dat betekend dat zij zich als eerste weten te plaatsen voor de ½ finale in Peins en daarmee al verzekerd zijn van minimaal een 3de prijs. Wie zich bij de afdeling Menaam zou gaan voegen moest gaan blijken in de onderlinge wedstrijden op de 3de lijst waar als eerste het partuur van kaatsvereniging Cannegieter uit Balk met Maren de Vries, Brecht Renema en Hendrika Stegenga de arena betrad om de strijd aan te gaan met het eerste partij van Easterein met in de gelederen Brecht Stegenga, Fianne Dijkstra en Liset Sijbesma. Het beloofd een mooie partij te gaan worden want beide parturen geven elkaar aan het begin van deze ontmoeting weinig toe en ze verdelen de eerste verkaatste eersten gelijkmatig tot aan de 1-1. Langzaam maar zeker weet de afdeling Cannegieter onder leiding van Brecht Renema de touwtjes in handen te nemen en via de 2-1 een gaatje te slaan naar de 3-1. Brecht, Fianne en Liset halen alles uit de kast en proberen

de aansluiting te herstellen maar zien de achterstand verder oplopen omdat het partuur van Balk op de juiste momenten weet toe te slaan en daarmee een 4-1 voorsprong weten te nemen. De strijd blijkt verre van gestreden want Brecht Stegenga en haar maten blijven knokken voor elke 2 punten en weten de achterstand te verkleinen tot aan de 4-2. Nadat de volgende 2 verkaatste eersten gelijkmatig werden verdeeld verschijnt de 5-3 aan de telegraaf. Easterein heeft ondertussen alles geprobeerd om het ritme van Balk te breken maar zij moeten uiteindelijk de handdoek gooien op de 5-3 6-2 als de opgeslagen bal van Fianne buiten het perk beland.

De formatie van Bolsward met Tessa Westra en Fenna Cuperus moest in hun 3de partij van de dag vol aan de bak want zij stonden tegenover de formatie van kaatsvereniging Meiinoar Ien uit Lollum / Waaxens gevormd door Britt Joustra, Lisanne Venema en Jeldau Koopmans. Het eerste verkaatste eerst aan de telegraaf komt aan de zijde van Britt en haar maten te hangen die een bliksemstart hebben en gelijk een gaatje weten te slaan naar de 0-2. Tessa en Fenna halen alles uit de kast en doen alles wat er in hun macht mogelijk is. De spanning keert terug in de wedstrijd als het verschil terug loopt naar de 1-2. Het evenwicht keert echter niet terug in deze onderlinge strijd want het zijn Britt, Lisanne en Jeldau die de voorsprong weer weten te vergroten naar de 1-3. De formatie van Bolsward geeft de strijd niet op en blijft knokken maar zij slagen er niet in om de grip op de wedstrijd terug te krijgen. Het verschil loopt verder op naar de 1-4. Tessa en Fenna hebben deze dag zich goed laten zien en goed gekaatst maar het krachtsverschil blijkt nu te groot te zijn want Britt, Lisanne en Jeldau komen niet meer in de problemen en weten de ½ finale te bereiken als Britt het perk van Tessa en Fenna met lege handen laat staan als zij een zitbal weet te plaatsen op de 1-5 2-6.

Drie van de vier beschikbare tickets voor de ½ finale van deze 40ste editie van het Nederlands Kampioenschap voor meisjes waren nu vergeven aan Menaam, Balk en Lollum/Waaxens. Er was nog een ticket over en wie daar mee vandoor zou gaan moest gaan blijken uit de onderlinge strijd tussen het eerste partuur van St. Anne / Drie Spul is Ut uit Sint Annaparochie met Sophie Kroondijk, Noelle Hiddinga en Sophie Kroondijk en de formatie van Makkum bestaande uit Lieke Tuinier, Sofie Koops en Mare Dijkstra. Het begin van deze onderlinge strijd is voor Sophie en haar maten want zij weten na het eerste bordje gelijk ook het tweede bordje aan hun zijde van de telegraaf te hangen en daarmee een 2-0 voorsprong te nemen. De formatie van Lieke probeert het wel en geeft goed partij maar weet niet genoeg grip op de wedstrijd te krijgen en zij zien de achterstand verder oplopen naar de 3-0. Er lijkt niets aan de hand te zijn voor Sophie, Noelle en Dido want zij hebben de touwtjes stevig in handen en weten voor de 4de keer op rij toe te slaan en een 4-0 voorsprong op de telegraaf te zetten. De strijd lijkt vanaf dat moment echt los te barsten want het 5de eerst dient op de 6-6 te worden beslist en wanneer Noelle het vizier niet op scherp heeft staan en de bal voor het perk beland is daar het eerste bordje voor Makkum. Lieke, Sofie en Mare halen alles uit de kast en weigeren de strijd op te geven wanneer in een zwaar bevochten eerst de bal vanuit de handschoen van Noelle op de 4-1 6-6 over de kwaadlijn vliegt loopt het verschil terug naar de 4-2. De strijd lijkt als nog gestreden door het goede werk van Noelle in het tussenspel als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 4-2 6-0. Beide parturen blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en dat leid naar de volgende 6-6 aan de telegraaf  als ditmaal de achterinse van Makkum Sofie Koops de kaats weet te passeren op de 5-2 6-6 loopt het verschil verder terug. De spanning keert volledig terug in deze onderlinge ontmoeting want voor de 4de keer in korte tijd dient er een bordje op de 6-6 te worden beslist. Als ditmaal Mare goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden is daar het 4de bordje voor Makkum en geeft de telegraaf een 5-4 aan. Makkum slaagt er niet meer in om langszij te komen want het is Noelle die de winst en het laatste ticket voor de ½ finale in Peins veilig weet te stellen als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 5-4 6-4. Alle halve finalisten zijn nu bekend.

Na een korte pauze is het de formatie van Menaam met Jelly Hiemstra, Nynke de Kloe en Selma van der Wal die als eerste weer de arena betreden om in de 1ste halve finale de strijd aan te gaan met kaatsvereniging Cannegieter uit Balk bestaande uit Maren de Vries, Brecht Renema en Hendrika Stegenga. Het eerste verkaatste eerst wordt binnen gesleept door het goede werk van Brecht in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 2-6. Via een zeer snel verkaatst eerst ziet Maren met haar maten de voorsprong verdubbeld worden als ditmaal Selma de bal niet genoeg snelheid mee weet te geven en deze voor het perk beland op de op 0-1 0-6. Jelly, Nynke en Selma proberen grip op deze onderlinge strijd te krijgen maar het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want de eersten blijven aan een zijde van de telegraaf verschijnen. Menaam blijft bij in het 3de eerst tot aan de 4-6 maar als het vizier van Selma niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland loopt het onderlinge verschil verder en verder op. Maren, Brecht en Hendrika komen niet echt in de problemen in deze ½ finale en weten voor de 4de keer op rij toe te slaan als ditmaal Brecht een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 0-3 2-6. Jelly, Nynke en Selma slagen er niet in om een vuist te maken en grip te krijgen op de wedstrijd en zij zien het 5de bordje aan de telegraaf verschijnen aan de zijde van Balk wanneer Brecht de boven weet te vinden op de 0-4 4-6. In het laatste te verkaatsen eerst is daar als nog de eerste 6-6 van deze halve finale. Het is Brecht die op de 0-5 6-6 mag op slaan en als zij het perk van Jelly en Selma met lege handen laat staan en een zitbal weet te plaatsen is de formatie van Cannegieter uit Balk de eerste finalist van deze editie van het Nederlands Kampioenschap in Peins.

De tweede ½ finale is smullen geblazen want het is een geweldig affiche twee van de grote favorieten voor de eindoverwinning tijdens deze 40ste editie van het Nederlands Kampioenschap voor meisjes afdelingen in Peins gaan met elkaar de strijd aan. Het is kaatsvereniging Meiinoar Ien uit Lollum/Waaxens met Britt Joustra, Lisanne Venema en Jeldau Koopmans die aan de opslag zijde van het veld beginnen en het gaan opnemen tegen het eerste partuur van St. Anne / Drie Spul is Ut uit Sint Annaparochie gevormd door Sophie Kroondijk, Noelle Hiddinga en Sophie Kroondijk. Het eerste verkaatste eerst van deze halve finale komt in handen van Britt en haar maten als zij zelf de bal voor de kaats weet te keren op de 6-4. De vliegende start is er voor Lollum/Waaxens zij laten er geen gras overgroeien en weten gelijk een gaatje te slaan wanneer voor de 2de keer Britt succesvol is zij weet ditmaal het perk van Noelle en Dido met lege handen achter te laten op de 1-0 6-2. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen want het 3de verkaatste eerst dient op de 6-6 te worden beslist. Het is Sophie die de bal zo naar het perk weet te sturen dat Lisanne deze niet goed weet te verwerken op de 2-0 6-6 en de bal over de kwaadlijn doet vliegen. De spanning is daarmee terug in deze mooie strijd. Sophie, Noelle en Dido slagen er echter niet in om langszij te komen want het verschil loopt weer op naar de 2 eersten als voor de tweede keer in deze onderlinge strijd Britt succesvol is met de opslag en een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 2-1 6-4. De formatie van St. Anne heeft ondertussen maatregelen genomen want Dido heeft haar plek in het perk overgedragen aan Sophie in de hoop het tij in hun voordeel te doen kantelen. De strijd is er niet minder om want voor de 2de keer is daar de 6-6 waarop de beslissing dient te vallen als het vizier van Sophie niet goed staat afgesteld en de bal buiten de perklijnen beland op de 3-1 6-6 loopt het verschil op naar de 4-1. De formatie van Sophie, Noelle en Dido probeert het echt wel maar krijgt niet echt grip op de wedstrijd en ziet het 5de bordje aan de telegraaf richting Britt, Lisanne en Jeldau gaan als Sophie er weer niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te sturen op de 4-1 6-4. De strijd lijkt te zijn gestreden maar via een snel verkaatst eerst en het goede werk van Sophie op de 5-1 0-6 zij weet de bal voor de kaats te keren is daar nog een sprankje hoop want het verschil loopt terug naar de 5-2. Het zal niet genoeg blijken te zijn want de formatie van Britt geeft deze royale voorsprong niet meer uit handen en legt beslag op het tweede finale ticket als Jeldau zeer goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden op de 5-2 6-4.

Er resteert deze mooie lange dag in Peins nog een vraag waar op een antwoord moet komen wie wordt de nieuwe Nederlands Kampioen. Is het de afdeling Cannegieter uit Balk met Maren de Vries, Brecht Renema en Hendrika Stegenga of is het als nog Meiinoar Ien uit Lollum / Waaxens met in de gelederen Britt Joustra, Lisanne Venema en Jeldau Koopmans. Het beloofd een mooie strijd te gaan worden want gelijk het eerste bordje in deze finale dient op de 6-6 te worden beslist. Als Britt een prachtige zitbal weet te plaatsen neemt Lollum/Waaxens de leiding. Maren en haar maten gaan gelijk op jacht naar de aansluiting maar zien de achterstand verder oplopen. Het is Jeldau die op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 0-1 2-6. De strijd lijkt vervolgens echt los te barsten want eindelijk weet Maren hun partuur aan een bordje te helpen als zij prachtig werk verricht en de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 0-2 6-2. De formatie van Balk slaagt er niet in om langszij te komen en zien het verschil verder oplopen wanneer wederom Jeldau er in slaagt om een eerst te bemachtigen door in een prachtige reflex in een trik trak situatie als nog de kaats te passeren op de 1-2 2-6. Het krachtsverschil lijkt te groot te zijn tussen deze 2 formaties want als Britt voor de 2de keer een prachtige zitbal weet af te leveren op het perk van Brecht en Hendrika op de 1-3 4-6 loopt het verschil verder op naar de 1-4. Maren, Brecht en Hendrika blijven alles uit de kast halen en zien als nog een 2de bordje aan de telegraaf verschijnen als ditmaal het vizier van Britt niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 1-4 6-6. Het verschil is dan terug gelopen naar twee eersten en er lijkt hoop te zijn voor de formatie van Maren. Het vijfde bordje aan de telegraaf verschijnt als eerste aan de zijde van Britt, Lisanne en Jeldau wanneer Britt in deze finale voor de 3de keer tref zeker is en een prachtige zitbal plaatst op de 2-4 2-6. De strijd is dan gestreden want Maren, Brecht en Hendrika slagen er niet meer in om het tij te doen keren. Het is uiteindelijk Lisanne die de winst veilig weet te stellen voor hun partuur als zij de boven weet te vinden op de  2-5 2-6.

Het is een memorabele dag in Peins. Het is de 40ste editie van het Nederlands Kampioenschap voor Meisjes. Britt Joustra en Jeldau Koopmans hebben nu het Nederlands Kampioenschap voor Pupillen, Schoolmeisjes en Meisjes gewonnen en samen met Lisanne was daar vorig jaar al de Ald Meijers Partij. Voor de afdeling Menaam is het de eerste prijs tijdens een Nederlands Kampioenschap voor Meisjes en voor de afdeling Cannegieter is de prijs het  allereerste prijs ooit tijdens een Nederlands Kampioenschap.

Uitslag Nederlands Kampioenschap in Peins bij Kaatsvereniging Pieter Jellema:

1e prijs: L

Lollum / Waaxens kaatsvereniging Meiinoar Ien

Britt Joustra, Lisanne Venema en Jeldau Koopmans

2de prijs:

Balk kaatsvereniging Cannegieter

Maren de Vries, Brecht Renema en Hendrika Stegenga

3de prijs:

Menaam kaatsvereniging V.v.V. Menaam

Jelly Hiemstra, Nynke de Kloe en Selma van der Wal

3e prijs:

St Annaparochie kaatsvereniging St. Anne / Drie Spul is Ut

Sophie Kroondijk, Noelle Hiddinga en Dido Iedema (Bijdrage Henk Hempenius).

Jan Braaksma
By Jan Braaksma juni 2, 2024 20:22
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Liefhebber

  Liefhebber

  15 partoer, it is net best foar Jacob Klaver. Kost een protte tiid foar de club en dan mar een…

  View Article
 • Sjoerd Hofstee

  Sjoerd Hofstee

  Wat niisskjirrich om te lêzen dat ik in tik mei de mûlpûde hawn ha soe. Jan, do en alle oare…

  View Article
 • Hh

  Hh

  Moai stikje Jan , stiet 1 flaterke yn ûs heit Roel Hoekstra is berne yn 1922 dus wie hy 41…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel