Wedstrijdlijst Franeker bond voor senioren heren hoofdklasse afdelingswedstrijd maandag 6 juni 2022

Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 31, 2022 18:47

Wedstrijdlijst Franeker bond voor senioren heren hoofdklasse afdelingswedstrijd maandag 6 juni 2022

Scheidsrechters: Dirk Wierstra, Fokke v.d. Veen, Jenco Sieperda en Johny Bergsma 

Aanvang: 9.00 uur!

1. Leeuwarden: Enno Kingma, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong
2. Minnertsga 2: Gerard Sinnema, Rein Faber en Chris Wassenaar
3. Minnertsga 1: Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra
4. Huizum: Johannes Dijkstra, Hendrik Tolsma en Jelle Scharringa
5. Dronryp 1: Wierd Baarda, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma
6. Sint Annaparochie: Jan Koelmans, Rink Sterk en Jesse Kroondijk
7. Easterlittens: Simon Zijlstra, Pier Piersma en Erwin Zijlstra
8. Tzum: Johan Koster, Steven Koster en Frits Hoekstra
9. Makkum: Jelle Attema, Hyltje Bosma en Klaas Pier Folkertsma
10. Sexbierum-Pietersbierum 2: Nick van der Walt, Jelte Visser en Marten Jansen
11. Dronryp 2: Jasper Jager, Sybren Poelsma en Tsjerk Elsinga
12. Franeker 3: Kars Zeinstra, Steven de Bruin en Ramon Hoogerhuis
13. Berltsum 2: Corné Tuinenga, Wytze Wassenaar en Frederik van der Meij
14. Gytsjerk: Thomas de Vries, Kees Bos en Bareld Bos
15. Driezum: Jan Dirk de Groot, Feye Wiersma en Wiebe Wiersma
16. Bitgum 1: Paul Dijkstra, Tjisse Steenstra en Hans Wassenaar
17. Franeker 1: Jan Hof, Allard Hoekstra en Patrick Scheepstra
18. Franeker 4: Willem Buurstra, Arne Tigchelaar en Jelmer Kuiken
19. Jelsum-Koarnjum-Britsum: Lieuwe v.d. Werff, Sjoerd Smits en Haye Jan Nicolay
20. Exmorra: Christiaan Stremler, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar
21. Harlingen: Rick Alberda, Tjitse Ben Hoekstra en Dylan Drent
22. Amsterdam: Kees Adema, Tim Bartels en Klaas de Vries
23. Winsum:  Wessel Hilverda, Hessel Postma en Evert Pieter Tolsma
24. Sexbierum-Pietersbierum1: Johannes van der Veen, Pieter van der Schoot en Kees van der Schoot
25. Deinum: Pieter van Althuis, Niels van der Wal en Renze Hiemstra
26. Bolsward1: Peter van Zuiden, Jelle Cnossen en Thomas van Zuiden
27. Easterein1: Dirk-Yde Sjaarda, Bauke Dijkstra en Jan Schurer
28. Baard: Geert Reitsma, Klaas Gerrit Meulenaar en Stefan van der Meer
29. Húns-Leons: Dedmer Bouma, Jens Rienk Jepkema en Georgius Jepkema
30. Holwerd: Jacob van der Bos, Kars Vrieswijk en Rudolf Soepboer
31. Morra-Lioessens1: Auke Boomsma, Johan Sipma den Jelle Jaap Stiemsma
32. Mantgum: Gert-Anne van der Bos, Jesse Heida en Gjalt Sjirk de Groot
33. Grou: Dirjan Bouma, Alle Jan Anema en Martijn Olijnsma
34. Lollum-Waaxens: Jan Mulder, Germ van Popta en Gabe-Jan van Popta
35. Sint Jacobiparochie 2: Rutmer van der Meer, Dirk Machiela en Remco Schiphof
36. Spannum: Jasper de Boer, Jeroen de Boer en Simon van der Vaart
37. Dokkum: Sip-Jaap Bos, Wiebe Wessel Bos en Jordy Mossel
38. Menaam: Jesse Iedema, Youri de Groot en Mark Polstra
39. Heerenveen: Menno van Zwieten, Luca Wijngaard en Heiko Zijlstra
40. Arum: Germ Epema, Jorrit Tolsma en Dirk-Henk Kuipers
41. Bitgum 2: Gerard de Vries, Leon Wijning en Yannick Hielkema
42. Stiens: Hendrik van der Meer, Hielke Miedema en Elgar Boersma
43. Easterein 2: Hendrik Sweering, Ids de Boer en Marten Faber
44. Goënga: Timen van Gelderen, Arjen Radix en Jouke Dotinga
45. Reahûs-Turns: Gerrit Jan Duiven, Simke Altenburg en Meindert Bonnema
46. Bolsward 2: Redmer Cnossen,Yoram Elzinga en Julian Faber
47. Sint Jacobiparochie1: Bauke Triemstra, Verry van der Meer en Taeke Triemstra
48. Witmarsum: Jari Visser, Mart van der Molen en Redmer Zaagemans
49. Berltsum1: André van Dellen, Thomas Dijkstra en Patrick van Dellen
50. Goutum: Wessel v.d. Woud, Daniël Iseger en Jelmer Miedema
51. Ingelum: Menno Osinga, Remco Osinga en Jurrit Osinga
52. Franeker 2: Lennard Feenstra, Michel v.d. Veen en Marco de Groot
53. Tzummarum: Jelmer v.d. Meer, Jelle Pieter van de Walt en Willem Heeringa
54. Morra-Lioessens 2: Gerben-Hein Wijtsma, Arjen Schregardus en Siebe Feenstra
55. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk: Rutger Torensma, Jelmer Torensma en Jan Bandstra
56. Wommels: Jaap Toering, Jacob Klaas Haitsma en Jelte-Pieter Dijkstra

 

Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 31, 2022 18:47
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • PIeter Breuker

  PIeter Breuker

  Van Tuinen syn stikje oer Johannes Brandsma freget om nuansearring en taljochting en dan foaral oangeande dit stikje: 'De titel…

  View Article
 • Aha

  Aha

  Rare vergelijking. Kaatsen is een teamsport. Als bij voetbal bijvoorbeeld een speler in de WKfinale uitvalt wordt hij toch wereldkampioen.…

  View Article
 • Leendert van Wieren

  Leendert van Wieren

  Hallo Jan Toch even een reactie op Kweapraat 20. Ondergetekende vertelde bij de prijsuitreiking in Marsum, dat Teake er weer…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel