Wedstrijdlijst Ingelum heren eerste klasse vrije formatie zondag 25 juli 2021

Jan Braaksma
By Jan Braaksma juli 20, 2021 21:28

Wedstrijdlijst Ingelum heren eerste klasse vrije formatie zondag 25 juli 2021

Scheidsrechter Astrid Kooistra. Aanvang 11 uur!

1. Paul Dijkstra Bitgum, René de Haan Franeker en Gerben de Boer Gaast
 
2. Simon Zijlstra Easterlittens, Jelle Scharringa Wjelsryp en Paulus Yde Walda Wjelsryp
 
3. Auke Boomsma Morra, Hyltje Bosma Makkum en Patrick Scheepstra Franeker
 
4. Rudmer Okkinga Arum, Djurre Seerden Franeker en Klaas Pier Folkertsma Makkum
 
5. Gerard de Vries Bitgum, Mark Minnesma Dronryp en Yannick Hielkema Bitgum
 
6. Johan Diertens Dronryp, Jacob Klaas Haitsma Wommels en Hillebrand Visser Leeuwarden
 
7. Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie, Pieter Jan Plat Leeuwarden en Sjoerd de Jong Leeuwarden
 
8. Johannes van der Veen Pietersbierum, Kevin Jordi Hiemstra Koarnjum en Tsjerk Elsinga Dronryp
 
9. Gerrit Jan Duiven Hidaard, Sjoerd Teake Kooistra Bolsward en Sybren Poelsma Dronryp
 
10. Lieuwe v.d. Werff Koarnjum, Sip Jaap Bos Dokkum en Riemer Hoekstra Ee
Jan Braaksma
By Jan Braaksma juli 20, 2021 21:28
Write a comment

2 Comments

 1. Jisse juli 27, 18:21

  Scheidsrechter Herman Osinga. (Clubscheidrechter)
  Astrid Kooistra kwam niet opdagen….. (taal nog teken gehoord tot op de dag van vandaag)

  Reply to this comment
 2. Pieter Breuker augustus 6, 14:11

  Oars as Jan Braaksma yn syn Kweapraat fan 0408 tinkt, wienen ekstremen yn it bedroch mei de nap ûnder alle kategoryen gjin seldsumheid. Mar dêr gong it my net om, sa’t ek dúdlik yn it rapport fan Aluca Bouma stiet (Stiet it keatsen op ‘e dea?). PNZDe diskusje oer en de regeljouwing oangeande de nap hawwe 35 jier duorre. Dat hat ta grutte skea fan it oansjen fan de keatserij west. De doetiidske haadbestjoeren hienen dêr folle earder in ein oan meitsje kinnen en moatten.

  Pieter Breuker

  Reply to this comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Pieter Breuker

  Pieter Breuker

  Oars as Jan Braaksma yn syn Kweapraat fan 0408 tinkt, wienen ekstremen yn it bedroch mei de nap ûnder alle…

  View Article
 • Pieter Breuker

  Pieter Breuker

  Yn syn lêste Kweapraat komt Jan Braaksma op myn opmerkingen oer de nap. No gong it my dêrby net sasear…

  View Article
 • Ate de Jong

  Ate de Jong

  Myn mailadres is atejdejong@gmail.com (ferjit net de j achter ate)

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel