Onderling Genoegen wint in Dronryp

Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 12, 2024 11:11

Onderling Genoegen wint in Dronryp

Het jaar 2024 is een speciaal jaar voor het dames kaatsen want het is dit seizoen  precies 50 jaar geleden dat de eerste partijen voor dames werden georganiseerd. Het is donderdag 9 mei 2024. Traditioneel getrouw reizen de dames op Hemelvaartsdag richting Dronrijp. Zij zijn deze dag te gast bij kaatsvereniging V.v.V. Sjirk de Wal. Kaatsveld It Bûtshûs vormt sinds 2003 het decor waar de D’Alde Wite Partij gehouden wordt. Het is de 19de  editie want hij is in de loop der jaren 2x niet door gegaan. Het is een afdelingswedstrijd voor dames afdelingen. Het waren deze dag prachtige weersomstandigheden, niet te warm en niet te koud. De dames afdelingen kunnen vandaag voor de laatste keer met elkaar de degens kruisen op weg naar het Nederlands Kampioenschap in Jorwert op zondag 19 mei 2024. Onder prachtige omstandigheden betraden in totaal 18 afdelingen de arena. De wedstrijd leiding was deze dag in handen van de heer Erwin van Wier. Hij was de vervanger van de heer Lolke Bierma die geblesseerd was afghaakt. Het is een dag waar heel veel verkaatste eersten op de 6-6 beslist dienden te worden. Het werd niet altijd even zichtbaar in de uitslagen van de onderlinge wedstrijden.

Regerend Nederlands Kampioen Onderlinge Genoegen uit Huizum met Annelien Broersma, Anna Dieuwke Dijkstra en Marrit Zeinstra beet het spits af. Zij stonden in de eerste partij van de dag tegenover kaatsvereniging Wezon de Sterke Earm uit Groningen. Het zijn Romy Postma, Andrea Kroes en Fiera de Vries die de kleuren van de vereniging verdedigen. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want beide parturen geven elkaar geen duimbreedte ruimte waardoor de eerste 2 verkaatste eersten gelijkmatig werden verdeeld tot aan de 1-1. Langzaam maar zeker weet Annelien met haar maten de touwtjes in handen te nemen en via de 2-1 uit te lopen naar de 3-1. Romy, Andrea en Fiera halen alles uit de kast om te het tij te doen keren maar zij slagen er maar niet in om echt grip op de wedstrijd te krijgen waardoor via de 4-1 al snel de 5-1 op de telegraaf komt te hangen. De strijd is echter verre van gestreden want daar is nog het 2de bordje aan de telegraaf voor de formatie van Groningen voordat zij de handdoek moeten gooien op de 5-2 6-4 als de door Fiera opgeslagen bal buiten het perk beland.

De formatie van Exmorra bestaat deze dag uit Rianne Stremler, Hilde Stremler en Marit Feenstra. Op weg naar de 2de omloop moeten zij eerst zien te winnen van de afdeling Wommels met in de gelederen Rixt Wijnia, Janieke Popma en Sjanet Wijnia. Sjanet is terug op de kaatsen velden nadat zij met haar team van VC Sneek de Nederlandse Titel hadden geprolongeerd. De bliksemstart is voor Rixt en haar maten want zij weten na het openingseerst de voorsprong langzaam uit te bouwen via de 0-1 naar de 0-2 en zelfs de 0-3. Rianne en haar maten blijven het de gehele wedstrijd proberen maar het krachtsverschil blijkt deze dag te groot te zijn want via de 0-4 gaan de bordjes een kant op richting Rixt, Janieke en Sjanet. Zij komen niet echt in de problemen en stellen de winst veilig op de 0-5 4-6. De formatie van

Kaatsvereniging Jacob Klaver uit Mantgum bestaat deze dag uit Jenny Terpstra, Rixt Baarda en Lyssa van de Ende. Zij gingen de strijd aan met Iris Jasper, Bettie Punter en Marleen Stienstra van de afdeling Menaam. Jenny en haar maten namen vanaf het begin de touwtjes in handen en weten via de 1-0 gelijk een gaatje te slaan naar 2-0. Ondanks verwoede pogingen van Iris, Bettie en Marleen om grip op de wedstrijd te krijgen zien zij de achterstand verder oplopen via de 3-0 naar de 4-0. De formatie van Jacob Klaver komt niet echt in de problemen in deze onderlinge strijd en gaat met een 5-0 6-0 aan de haal. Wybrig Bakker, Marte Altenburg en Foke Jil Bakker van kaatsvereniging De Veluwezoom uit Wageningen kwamen in actie tegen de verliezend finalist van de eerste afdelingswedstrijd in Franeker de formatie van Easterein met Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jeska Terpstra. Kansen waren er wel degelijk voor Wybrig en haar maten maar op de belangrijke standen weet de formatie van Roelie toe te slaan en via de 0-1 uit te lopen naar de 0-2 en zelfs de 0-3. Wybrig, Marte en Foke Jil geven de strijd niet op zonder slag of stoot en weten eindelijk een bordje aan de telegraaf te hangen. Zij gaan vervolgens op weg naar de aansluiting maar zien al hun pogingen daartoe stranden. Nadat de volgende 2 verkaatste eersten gelijkmatig worden verdeeld bleef het verschil gehandhaafd op de 3 eersten de 1-4. Het blijft een mooie strijd waarin Roelie, Corrie en Jeska als eerste het 5de bordje aan de telegraaf weten te hangen. De strijd lijkt vervolgens gestreden maar niets bleek minder waar want Wybrig, Marte en Foke Jil weten nog een 2de bordje te bemachtigen voordat uiteindelijk als nog het doek voor hun valt op de 2-5 2-6 als het perk van Marte en Foke Jil er niet in slaagt om de kaats te passeren.

Hiske Zeinstra, Elly Hofman en Amarins de Groot betreden vervolgens voor L.K.C. Sonnenborgh uit Leeuwarden de arena om in hun eerste partij van de dag de strijd aan te gaan met kaatsvereniging De Boer uit Stiens deze dag gevormd door Marije Bokma, Marije van der Molen en Marsha Broersma. Het begin van deze onderlinge strijd is voor Hiske en haar maten want zij weten gelijk een gaatje te slaan via de 1-0 naar de 2-0. Langzaam maar zeker lijkt de strijd echt op gang te komen want de spanning keert terug als ook Marije, Marije en Marsha een bordje aan de telegraaf weten te hangen. Zij slagen er echter niet in om de stand weer in balans te brengen ondanks de mogelijkheden voor de afdeling Stiens. Ondanks dat er fel gestreden werd om elke twee punten aan de telegraaf was het Hiske die samen met Elly en Amarins de voorsprong eerst voor eerst wist uit te bouwen en via de 3-1 uitkwamen op de 4-1. Het krachtsverschil bleek deze dag te groot want de formatie van L.K.C. Sonnenborgh kwam niet echt in de problemen tijdens hun eerste partij van de dag en zij gingen dankzij een 5-1 6-4 overwinning en een zitbal van Amarins naar de 2de lijst.

De winnaressen van de eerste afdelingswedstrijd in Franeker de afdeling Makkum met Larissa Smink, Anouk Smink en Gerde Lycklama a Nijeholt staan in hun eerste wedstrijd van de dag tegenover de afdeling St. Anne / Drie Spul is ut uit Sint Annaparochie. Het zijn Sophie Kroondijk, Annet de Haan en  Noelle Hiddinga die grip op de wedstrijd proberen te krijgen nadat zij via de 1-0 op een 2-0 achterstand komen. Kansen zijn er wel degelijk voor de formatie van Sophie maar zij zien ondanks verwoede pogingen om een bordje te bemachtigen de achterstand verder oplopen via de 0-3 naar de 0-4. Larissa en haar maten hebben de onderlinge strijd stevig onder controle en weten ondanks de felle strijd in de verkaatste eersten uiteindelijk op de 5-0 6-6 aan het langste eind te trekken wanneer Larissa een prachtige zitbal weet te plaatsen.

Anke Wassenaar en Aletta van Popta vormen deze dag het tweetal wat de kleuren van de afdeling Minnertsga verdedigd en zij mogen gelijk vol aan de bak want zij betreden de arena tegen het eerste team van thuis spelende V.v.V. Sjirk de Wal bestaande uit Iris Veltman, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi. Het eerste verkaatste bordje aan de telegraaf verschijnt aan de zijde van partuur Iris die daarmee er geen gras overlaten groeien om vervolgens het verschil te doen oplopen via de 0-2 naar 0-3. Anke en Aletta halen alles uit de kast om de spanning terug te doen keren in de wedstrijd. Het krachtsverschil blijkt in deze onderlinge strijd te groot want Iris, Lisanne en Senne blijven het initiatief in handen houden en weten ook het 4de en 5de eerst op rij naar zich toe te trekken. De strijd is dan gestreden en het is Iris die hun partuur naar de 2de lijst weet te loodsen als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 0-5 0-6.

Anna Lotte van Beem, Ilse Marije van Beem en Marije Hellinga vormen deze dag het 2de team van het thuis spelende V.v.V. Sjirk de Wal uit Dronrijp die de strijd aan gingen met de formatie van Bolsward Rixt Blanke, Inge Blanke en Noa Elzinga. Het is een boeiende strijd waarin de beide parturen zeer aan elkaar gewaagd blijken te zijn. De bliksemstart is voor Rixt en haar maten want zij weten als eerste een bordje aan telegraaf te hangen. Anna Lotte, Ilse Marije en Marije verkopen hun huid duur en weigeren de handdoek te werpen en dat leid zelfs tot 3x 6-6 in de verkaatste eersten. Ondanks deze mogelijkheden blijven echter de eersten aan een zijde van de telegraaf verschijnen waardoor er via de 0-1 de 0-2 en zelfs de 0-3 verschijnt. De formatie van Anna Lotte blijft het de gehele partij proberen maar moeten wachten tot de 0-5 achterstand voordat zij eindelijk grip op de wedstrijd lijken te hebben en hun eerste bordje weten te verzilveren. Spanning zit hem in de verkaatste eersten want de spanning loopt verder op wanneer het verschil terug loopt naar de 2-5. De inhaalrace zal echter te laat komen want het is Noa die met haar opslag de deur naar de 2de lijst in het slot gooit als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 2-5 2-6.

Van alle verkaatste partijen op de eerste lijst spannende er een de kroon met de meeste verkaatste 6-6 aan de telegraaf. De winnaar van deze onderlinge confrontatie had op de 2de lijst een vrije doorgang door een staand nummer waardoor zij zich als eerste zouden plaatsen voor de 3de omloop. Gerbrich Koster begon samen met Yannah Palma en Marrit Wielenga voor kaatsvereniging Wez Wis Tzum aan de opslag en zij gingen de strijd aan met kaatsvereniging Meiinoar Ien uit Lollum bestaande uit Britt Joustra, Lisanne Venema en Jeldau Koopmans. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt want maar liefst 4x viel de beslissing op de 6-6. Het is echter Britt met haar maten die op de juiste momenten weten toe te slaan en via de 0-1 een gaatje te slaan via de 0-2 naar de 0-3. Yannah, Marrit en Gerbrich blijven alles uit de kast halen en krijgen wel degelijk kansen om een bordje binnen te slepen maar zien de achterstand ondanks de felle strijd verder oplopen naar de 0-4. Eindelijk weet Yannah met Marrit en Gebrich hun eerste bordje binnen te slepen van deze partij. Zij kunnen echter niet voorkomen dat het 5de eerst vervolgens verdwijnt naar de zijde van de formatie van Britt, zij komen daarmee op een 1-5. Het blijft een mooie strijd waarin het partuur van Yannah de strijd weigert op te geven maar zij moeten uiteindelijk de handdoek werpen op de 1-5 2-6 als het vizier van Yannah niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland. De formatie van Britt, Lisanne en Jeldau plaatst zich hiermee als eerste voor de 3de lijst van deze D’Alde Wite partij in Dronrijp.

Wie zich deze dag in de prijzen wilde kaatsen moest zien door te dringen tot de ½ finale. De eerste partij  op de 2de lijst van deze editie van D’Alde Wite partij beloofde een kraker te gaan worden want kaatsvereniging Onderling Genoegen uit Huizum met Annelien Broersma, Anna Dieuwke Dijkstra en Marrit Zeinstra begint aan de opslag de formatie van de afdeling Wommels met Rixt Wijnia, Janieke Popma en Sjanet Wijnia. Het eerste verkaatste eerst komt in handen van Rixt en haar maten die daarmee een prachtige start hebben in deze onderlinge strijd. Zij kunnen daar echter niet lang van profiteren want de balans keert al snel terug in deze onderlinge strijd op de 1-1. Om en om blijven de bordje verschijnen via de 2-2 naar de 3-3. Het lijkt er op dat wie als eerste een gaatje weet te slaan er wel eens met de winst vandoor zou kunnen gaan. Het is Annelien die samen met Anna Dieuwke en Marrit weet te slaan en als eerste het 4de bordje weet binnen te slepen. Rixt, Janieke en Sjanet weigeren de handdoek te gooien en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf maar kunnen niet voorkomen dat het 5de bordje als eerste naar partuur van Huizum gaat wat daarmee op een 5-3 voorsprong komt. Beide parturen weigeren de strijd op te geven maar als Marrit een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 5-3 6-2 gaat de formatie van Huizum naar de 3de lijst van deze edit van D’Alde Wite Partij.

In de tweede partij van de 2de lijst staat de kaatsvereniging Jacob Klaver uit Mantgum met Jenny Terpstra, Rikst Baarda en Lyssa van de Ende tegenover Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jeska Terpstra van de afdeling Easterein. Ondanks de hevige tegenstand van Jenny en haar maten is het de formatie van Easterein wat aan het langste eind trekt als zij een gaatje weten te slaan via de 0-1 naar de 0-2. Spanning zit er ook in deze partij want de telegraaf bereikt ook tot twee maal toe de 6-6.  Het is echter Roelie die samen met haar maten er in slaagt om de onderlinge afstand te doen oplopen via de 0-3 naar de 0-4. Het harde werk van Jenny en haar maten werd uiteindelijk als nog beloond want zij zien hun eerste bordje aan de telegraaf verschijnen. Beide parturen blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf waardoor de partij uiteindelijk eindigt op de 1-5 6-6. Met een prachtige boven slag weet Corrie de winst veilig te stellen en gaat ook Easterein naar de 3de omloop. In hun 2de partij van de dag staat Hiske Zeinstra, Elly Hofman en Amarins de Groot uitkomend voor de afdeling L.K.C. Sonnenborgh uit Leeuwarden tegenover het partuur van Easterein met Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jeska Terpstra. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want via de 1-1 bleef het evenwicht gehandhaafd tot aan de 2-2. Langzaam maar zeker weet het partuur van Easterein het heft in handen te nemen als zij als eerste het 3de bordje weten en een gaatje slaan via de 2-3 naar de 2-4. Hiske blijft samen met Elly en Amarins vechten voor elke 2 punten aan de telegraaf maar slagen er niet meer in om genoeg grip de wedstrijd te krijgen waardoor ook het 5de eerst als eerste naar Roelie en haar maten gaat. De strijd is dan gestreden want Roelie, Corrie en Jeska geven deze 2-5 voorsprong niet meer uit handen en weten ook door te dringen tot de 3de omlo

omloop wanneer het perk van Elly en Amarins er niet in slaagt om de kaats te passeren op de 2-5 2-6. Als laatste kwam het eerste partuur van V.v.V. Sjirk de Wal uit Dronrijp met Iris Veltman, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi in actie tegen het partuur van Bolsward gevormd door Rixt Blanke, Inge Blanke en Noa Elzinga. Net als in de onderlinge confrontaties op de 1ste lijst waarin veel eersten op de 6-6 beslist dienden te worden was het nu ook weer raak want de telegraaf bereikte in deze mooie strijd tot 4x toe de 6-6. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van Iris en haar maten die vervolgens weten door te pakken en afstand nemen via de 1-0 naar de 2-0. Rixt en haar maten krijgen wel degelijk kansen om gelijk weer aan te sluiten maar zien het verschil toch op lopen via de 3-0 naar de 4-0. De strijd is verre van gestreden want Rixt, Inge en Noa weten vervolgens hun eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Nadat de volgende 2 verkaatste eersten gelijkmatig zijn verdeeld is daar de 5-2 voorsprong voor Iris, Lisanne en Senne en zij geven dit niet meer uit handen en wanneer Iris een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 5-2 6-4 gaat de formatie van V.v.V. Sjirk de Wal als laatste naar 3de lijst. Zij hebben daar een staand nummer waardoor zij een vrije doorgang krijgen en als eerste de ½ finale weten te bereiken van deze 19de editie van D’Alde Wite partij.

Wie zij in de ½ finale gaan tegenkomen moet gaan blijken uit de onderlinge strijd tussen de formatie van het staan gebleven Meiinoar Ien uit Lollum met Britt Joustra, Lisanne Venema en Jeldau Koopmans wat aan de opslag begint tegen het partuur van Onderling Genoegen uit Huizum gevormd door Annelien Broersma , Anna Dieuwke Dijkstra en Marrit Zeinstra. Het beloofd een mooie strijd te gaan worden want gelijk dient het eerste verkaatste eerst op de 6-6 te worden beslist. Als het vizier van Annelien niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland neemt Lollum de leiding. Beide parturen zijn aan het begin van de onderlinge strijd zeer aan elkaar gewaagt want het is Annelien die ditmaal het perk van Lisanne en Jeldau met lege handen achter laat op de 1-0 0-6 hiermee keert de balans terug in de wedstrijd. De strijd is er niet minder om want voor de 2de keer in 3 verkaatste bordjes is daar weer de 6-6. Als Lisanne goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden komen zij op een 2-1 voorsprong. Zij kunnen niet lang van hun voorsprong genieten want het is Marrit die de formatie van Huizum langszij weet te brengen als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 2-1 4-6. Britt, Lisanne en Jeldau blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf maar zien voor het eerst een achterstand ontstaan door het goede werk van Marrit op de boven als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 2-2 2-6. De strijd is verre van beslist want voor de 3de keer in deze onderlinge confrontatie is daar de 6-6. Het is Anna Dieuwke die zeer goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden op de 2-3 6-6 en daarmee de voorsprong weet uit te bouwen naar de 2-4. Het gaat dan in een keer even snel want als het vizier van Jeldau even niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland is daar het 5de bordje voor Annelien, Anna Dieuwke en Marrit. Zij geven dit buitenkansje de 2-5 voorsprong vervolgens ook niet meer uit handen en wanneer Marrit op de juiste plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 2-5 2-6 gaat ook de formatie van Huizum naar de ½ finale in Dronrijp.

De volgende onderlinge confrontatie is eigenlijk een herhaling van de afdelingswedstrijd in Franeker toen stond de formatie van Easterein met Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jeska Terpstra tegenover Makkum met Larissa Smink, Anouk Smink en Gerde Lycklama a Nijeholt in de finale. Het was Makkum wat toen aan het langste eind wist te trekken en er met de kransen vandoor gingen. Op deze prachtige kaatsdag in Dronrijp stond er in deze partij niet alleen een plekje in de halve finale op het spel. De formatie die de halve finale wist te bereiken had daar door een staand nummer vrije door gang en plaatste zich als eerste voor de finale van D’Alde Wite Partij 2024. Het is Roelie die de strijd open weet te breken met een prachtige zitbal op de 6-2. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt en halen alles uit de kast. Als Anouk er in slaagt om de kaats te passeren op de 1-0 2-6 keert de balans terug in deze partij. Het blijft stuivertje wisselen met het binnenhalen van de bordjes wanneer Gerde goed onder de bal weet te stappen en deze over de boven vliegt op de 1-1 4-6 neemt Makkum de leiding in deze mooie strijd. Zij slagen er niet in om dit vast te houden en zien Easterein dankzij een prachtige uithaal van Corrie op de 1-2 6-2 weer langszij komen.

Het derde bordje aan de telegraaf komt als eerste in handen van Roelie, Corrie en Jeska wanneer het vizier van Gerde niet op scherp staat, zij ziet haar opgeslagen bal net buiten de perklijnen belanden op de 2-2 6-4. Langzaam maar zeker lijken Roelie, Corrie en Jeska meer grip op de wedstrijd te krijgen want zij weten de voorsprong verder uit te bouwen door het goede werk van Jeska in het tussenspel. Zij weet de bal voor de kaats te keren op 3-2 6-4 en daarmee de voorsprong verder uit te bouwen naar de 4-2. Larissa, Anouk en Gerde proberen de aansluiting te herstellen maar zij kunnen niet voorkomen dat het verschil verder oploopt naar de 5-2 wanneer ditmaal Larissa er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te houden op de 4-2 6-4. De strijd is dan gestreden want de formatie van Easterein geeft deze voorsprong niet meer uit handen en wanneer Anouk de opgeslagen bal van Roelie niet goed verwerkt en deze over de kwaadlijn vliegt op 5-2 6-4 plaatst de formatie van Easterein zich als eerste voor de finale van deze 19de editie van de D’Alde Wite partij in Dronrijp.

Wie er tegenover Roelie, Corrie en Jeska zouden komen te staan in de finale moest gaan blijken uit de onderlinge strijd tussen het thuis spelende eerste partuur van V.v.V. Sjirk de Wal met Iris Veltman, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi en de regerend Nederlands Kampioen kaatsvereniging  Onderling Genoegen uit Huizum bestaande uit Annelien Broersma, Anna Dieuwke Dijkstra en Marrit Zeinstra. Het eerste verkaatste eerst komt in handen van Annelien en haar maten wanneer Anna Dieuwke op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op 0-6. De vliegende start is voor de afdeling Huizum want zij weten al snel daarna de voorsprong uit te bouwen door het goede werk van Marrit zij weet de bal voor de kaats te keren op de 0-1 2-6. Langzaam maar zeker lijkt Iris samen met Lisanne en Senne meer en meer grip op de wedstrijd te krijgen want voor het eerst dient de beslissing te vallen op de 6-6. Als Anna Dieuwke goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden loopt het verschil op naar de 0-3. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen wanneer Senne er in slaagt om eindelijk een bordje aan hun zijde van de telegraaf te hangen als zij de kaats weet te passeren op de 0-3 6-0.

Vanaf dat moment halen beide parturen alles uit de kast en wordt er fel gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf wat resulteert in de 2de 6-6 van deze halve finale. Het onderlinge verschil loopt echter niet terug want het is Marrit die op dat moment weet toe te slaan en hun 4de bordje aan de telegraaf weet te hangen als zij de bal tot voor de kaats weet te retourneren. Beide parturen lijken vanaf dat moment wel meer in balans want voor de 2de keer op rij is daar wederom de 6-6 en wanneer Iris er in slaagt om de bal tot voor de kaats te retourneren op de 1-4 6-6 keert de spanning terug in de wedstrijd. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een ommekeer of door braak zorgen wanneer Anna Dieuwke op de 2-4 4-6 goed onder de bal stapt en de boven weet te vinden is de strijd gestreden. Annelien, Anna Dieuwke en Marrit geven dit niet meer uit handen en weten de finale veilig te stellen wanneer Senne de opgeslagen bal van Annelien niet goed weet te verwerken en deze over de kwaadlijn vliegt op de 2-5 2-6.

Nadat het veld is ingekort en het Fries Volkslied heeft geklonken en de finale parturen op de foto zijn gezet barstte de strijd los tussen het staan gebleven Easterein met Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jeska Terpstra en de formatie van Onderling Genoegen uit Huizum met Annelien Broersma, Anna Dieuwke Dijkstra en Marrit Zeinstra. Het eerste verkaatste bordje komt in handen van Annelien en haar maten wanneer Anna Dieuwke er in slaagt om de bal tot in het perk te retourneren op 4-6. De vliegende start in deze finale is voor de afdeling Huizum wat gelijk een gaatje weet te slaan naar de 0-2 door wederom Anna Dieuwke zij weet ditmaal de boven te vinden op de 0-1 4-6. De strijd lijkt langzaam maar zeker echt op gang te komen want het 3de bordje dient op de 6-6 te worden beslist. Als Marrit de bal tot in het perk weet te retourneren loopt het verschil op naar de 0-3. Roelie, Corrie en Jeska blijven knokken voor elke twee punten en weten vervolgens hun eerste bordje aan de telegraaf te hangen door het goede werk van Corrie zij weet de kaats te passeren op de 0-3 6-4. De spanning keert in deze finale op deze prachtige donderdag de 9de mei Hemelvaartsdag 2024 in Dronrijp als Marrit ditmaal niet goed in de bal stapt in een zwaar bevochten eerst en de bal op de 1-3 6-6 over de kwaad lijn vliegt. Roelie, Corrie en Jeska slagen er echter niet in om langszij te komen want het is Annelien die er in slaagt om de onderlinge afstand weer te vergroten tot een spel als zij in een trik trak situatie op de 2-3 4-6 de bal tot in het perk weet te retourneren. De formatie van Easterein blijft het proberen maar zien het vijfde eerst als eerste naar partuur Huizum gaan door wederom goed werk in het tussenspel van Annelien ditmaal weet zij de boven te vinden in een trik trak situatie op de 2-4 4-6. De strijd is dan gestreden want Annelien, Anna Dieuwke en Marrit laten deze voorsprong niet meer uit handen glippen en wanneer Marrit er in slaagt om de bal tot in het perk te retourneren op de 2-5 2-6 stelt zij de overwinning in Dronrijp veilig en prolongeert Huizum de winst van D’Alde Wite Partij. Zo kwam er een einde aan een prachtige kaatsdag in Dronrijp met veel publiek langs de lijnen.

Uitslag D’Alde Wite Partij 2024:

1e prijs:

Huizum (Annelien Broersma, Anna Dieuwke Dijkstra en Marrit Zeinstra)

2de prijs: E

Easterein (Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jeska Terpstra)

3de prijs:

Dronrijp 1 (Iris Veltman, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi) (Tekst en foto Henk Hempenius)

Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 12, 2024 11:11
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Liefhebber

  Liefhebber

  15 partoer, it is net best foar Jacob Klaver. Kost een protte tiid foar de club en dan mar een…

  View Article
 • Sjoerd Hofstee

  Sjoerd Hofstee

  Wat niisskjirrich om te lêzen dat ik in tik mei de mûlpûde hawn ha soe. Jan, do en alle oare…

  View Article
 • Hh

  Hh

  Moai stikje Jan , stiet 1 flaterke yn ûs heit Roel Hoekstra is berne yn 1922 dus wie hy 41…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel