Wedstrijdlijst Franeker bond senioren maandag 29 mei 2023

Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 24, 2023 10:19

Wedstrijdlijst Franeker bond senioren maandag 29 mei 2023

Scheidsrechters: Johny Bergsma, Sipke Hiemstra, Fokke van der Veen en Marco Fijma

Aanvang: 9.00 uur!

1. Holwerd Jacob van der Bos, Sybren Dol en Rudolf Soepboer
2. Bolsward 1 Peter van Zuiden, Yoram Elzinga en Jelle Cnossen
3. Weidum Teun Bouma, Jip de Bakker en Remmelt Bouma
4. Damwâld Jordy Mossel, Peter Boersma en Jan Jelle Jongsma
5. Winsum Gosse de Haan, Hessel Postma en Wessel Hilverda
6. Huizum René de Haan, Jarco Kingma en Jelle Scharringa
7. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk Theunis Torensma, Jelmer Torensma en
Rutger Torensma
8. Minnertsga 2 Gerard Sinnema, Willem Hein de Haan en Jacob Faber
9. Stiens Elgar Boersma, Pieter Miedema en Laas Pieter van Straten
10. Morra-Lioessens 1 Auke Boomsma, Johan Sipma en Jelle Jaap Stiemsma
11. Tzum Frits Hoekstra, Wesley van de Wint en Steven Koster
12. Sint Jacobiparochie 2 Rutmer van der Meer, Dirk Machiela en Peter van Dijk
13. Húns-Leons Dedmer Bouma, Georgius Jepkema en Jens Rienk Jepkema
14. Workum Auke-Geert Ybema, Jan Hospes en Gerben de Boer
15. Menaam Douwe Palsma, Youri de Groot en Mark Polstra
16. Leeuwarden Jeroen de Boer, Pieter Jan Plat en Kevin Jordi Hiemstra
17. Berlikum 2 André van Dellen, Patrick Nauta en Ruben Eijzenga
18. Bitgum Paul Dijkstra, Tjisse Steenstra en Hans Wassenaar
19. Herbaijum Tjalling Feenstra, Jorrit van Smeden en Gerard Hoekstra
20. Easterein Dirk-Yde Sjaarda, Sjoerd Kooistra en Bauke Dijkstra
21. Deinum Pieter van Althuis, Niels van der Wal en Renze Hiemstra
22. Sint Jacobiparochie 1 Bauke Triemstra, Verry van der Meer en Taeke Triemstra
23. Wommels Jelte-Pieter Dijkstra, Jacob Klaas Haitsma en Evert Pieter Tolsma
24. Exmorra Jarno Feenstra, Marten Leijenaar en Pieter Jan Leijenaar
25. Berlikum 1 Corné Tuinenga, Thomas Dijkstra en Wytze Wassenaar
26. Tzummarum Leo Vogels, Jurre Broekstra en Willem Heeringa
27. Akkrum Piter Ane Vellinga, Heiko Zijlstra en Hedser Zijlstra
28. Dronryp 1 Wierd Baarda, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma
29. Arum Germ Epema, Kevin Jaarsma en Dirk-Henk Kuipers
30. Minnertsga 3 Chris Wassenaar, Rein Siebe Faber en Jeroen Haarsma
31. Witmarsum Redmer Zaagemans, Jari Visser en Colin Baarda
32. Bitgum 2 Gerard de Vries, Leon Wijning en Yannick Hielkema
33. Bolsward 2 Redmer Cnossen, Julian Faber en Thomas van Zuiden
34. Dronryp 2 Jorrit Nanninga, Tsjerk Elsinga en Sybren Poelsma
35. Ingelum Menno Osinga, Remco Osinga en Jurrit Osinga
36. Ysbrechtum Egbert Heins, Jesse Zwaan en Ewoud Zwaan
37. Franeker 3 Jan Hof, Ramon Hoogerhuis en Steven de Bruin
38. Goutum Redmer Wijnstra, Wessel v.d. Woud en Jelmer Miedema
39. Jellum-Bears Wiebe Siemen Leenstra, Jurjen Miedema en Raymon Cuperus
40. Franeker 2 Lennard Feenstra, Michel v.d. Veen en Ludwig Seerden
41. Pingjum Jelmar Gerritsma, Tsjamke de Witte en Kees van der Schoot
42. Heerenveen Menno van Zwieten, Jelte de Jong en Luca Wijngaard
43. Jelsum-Koarnjum-Britsum Lieuwe v.d. Werff, Anco Vroom en Haye Jan Nicolay
44. Sexbierum-Pietersbierum Johannes van der Veen, Jelte Visser en Jelle Pieter van der Walt
45. Franeker 1 Patrick Scheepstra, Allard Hoekstra en Jan-Tymen Eisma
46. Minnertsga 1 Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra
47. Sneek Klaas-Jan Oosterbaan en Pieter Vogels
48. Easterlittens Simon Zijlstra, Pier Piersma en Erwin Zijlstra
49. Reahûs-Turns Durk Bootsma, Gerrit Jan Duiven en Meindert Bonnema
50. Morra-Lioessens 3 Folkert Jelmer Visser, Jacco van Omme en Douwe Dijkstra
51. Harlingen Rick Alberda, Nick Leistra en Tjitse Ben Hoekstra
52. Morra-Lioessens 2 Gerben Hein Wijtsma, Arjen Schregardus en Siebe Feenstra
53. Reduzum Simon Sjouke Zijlstra, André Zijlstra en Jehannes Gerben Brinksma
54. Mantgum Gert-Anne van der Bos, Jesse Heida en Gjalt Sjirk de Groot
55. Ee Foppe Marten de Haan, Meindert de Jong en Riemer Hoekstra
56. Baard Geert Reitsma, Klaas Gerrit Meulenaar en Stefan van der Meer
57. Makkum Jelle Attema, Hendrik Jan v.d. Velde en Klaas Pier Folkertsma
58. Sint Annaparochie Jesse Kroondijk, Rink Sterk en Jan Koelmans
59. Marsum Sibrand Zondervan, Remco Leemburg en Rick Poortstra

 

Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 24, 2023 10:19
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • PIeter Breuker

  PIeter Breuker

  Van Tuinen syn stikje oer Johannes Brandsma freget om nuansearring en taljochting en dan foaral oangeande dit stikje: 'De titel…

  View Article
 • Aha

  Aha

  Rare vergelijking. Kaatsen is een teamsport. Als bij voetbal bijvoorbeeld een speler in de WKfinale uitvalt wordt hij toch wereldkampioen.…

  View Article
 • Leendert van Wieren

  Leendert van Wieren

  Hallo Jan Toch even een reactie op Kweapraat 20. Ondergetekende vertelde bij de prijsuitreiking in Marsum, dat Teake er weer…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel