Wa keatst mei wa yn 2022!

Jan Braaksma
By Jan Braaksma september 21, 2021 21:14

Wa keatst mei wa yn 2022!

Mei de lêste slach op de Aldehoupartij kaam der in ein oan it keatsseizoen 2021. Der wiene winners en der wiene ferliezers. Hoe no fierder. It tal wizings yn de frije formaasje partoeren is beheind bleun. Folle mear as de jierren der foar. Wat wol opfalt is dat Haije Jan Nicolay de nije opslager wurdt by Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar. It besjut dat Jelle Attema it no besykje sil mei Jelte Visser en Evert Pieter Tolsma.

 1. Youri de Groot Menaam, Allard Hoekstra Franeker en Laas Pieter van Straten Feinsum
 2. Haije Jan Nicolay Britsum,Gabe Jan van Popta Lollum en Pieter Jan Leijenaar Exmorra
 3. Paul Dijkstra Bitgum, René de Haan Franeker en Hendrik Bouwhuis Easterein
 4. Tjisse Steenstra Bitgummole, Renze Hiemstra Deinum en Hans Wassenaar Bitgummole
 5. Johannes van der Veen Pietersbierum,Pieter van der Schoot Sexbierum en Rick Minnesma Dronryp
 6. André van Dellen Berltsum,Pieter Jan Plat Leeuwarden en Willem Heeringa Tzummarum
 7. Patrick van Dellen Berltsum, Mark Minnesma Dronryp en Steven Koster Tzum
 8. Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie, Sjoerd de Jong Leeuwarden en Patrick Scheepstra Franeker
 9. Auke Boomsma Morra, Jorn Lars van Beem Dronryp en Tsjerk Elsinga Dronryp
 10. Jelle Attema Makkum, Jelte Visser Sexbierum en Evert Pieter Tolsma Winsum
 11. Gert-Anne van der Bos Mantgum, Taeke Triemstra Sint Jacobiparochie en Erwin Zijlstra Easterlittens
 12. Rutger Torensma Oosternijkerk, Harold de Boer Jellum en Jurrit Osinga Ingelum
 13. Peter van Zuiden Bolsward, Kevin Jordi Hiemstra Koarnjum en Gerben de Boer Gaast
 14. Simon Zijlstra Easterlittens, Hessel Postma Winsum en Thomas Dijkstra Berltsum
 15. Gerrit Jan Duiven Hidaard, Hendrik Jan van der Velde Makkum en Riemer Hoekstra Ee
 16. Remmelt Bouma Weidum, Bauke Dijkstra Easterein en Thomas van Zuiden Bolsward
 17. Marten Bergsma Minnertsga, Dylan Drent Harlingen en Hendrik Kootstra Minnertsga
 18. Lieuwe van der Werff Koarnjum, Sip-Jaap Bos Dokkum en Hillebrand Visser Leeuwarden
 19. Gerard de Vries Bitgum, Yannick Hielkema Bitgum en Stefan van der Meer Baard
 20. Rudmer Okkinga Arum, Michel van der Veen Franeker en Klaas Pier Folkertsma Makkum
 21. Johan Diertens Dronryp, Jelle Scharringa Wjelsryp en Paulus Yde Walda Wjelsryp
 22. Wierd Baarda Dronryp, Marco de Groot Franeker en Jelmer Miedema Goutum
 23. Enno Kingma Leeuwarden, Kees van der Schoot Sexbierum en Menno van Zwieten Heerenveen
 24. Redmer Zaagemans Witmarsum, Roy van den Berg en Stan van der Berg Grou
Jan Braaksma
By Jan Braaksma september 21, 2021 21:14
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Sytse Keizer

  Sytse Keizer

  Sterkte Sjoerd met dyn herstel!

  View Article
 • Annemiek

  Annemiek

  Wat leuk dat Den Haag meedoet! :D

  View Article
 • Antina Houtsma

  Antina Houtsma

  Beste Jan, op it momint fan ferstjerren wie Johan noch 52 jier. En yn 1985 hat hy mei Mark Wever…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel