Wedstrijdlijst Ald-Meiers afdelingspartij voor meisjes zaterdag 7 augustus 2021 te Hitzum

Jan Braaksma
By Jan Braaksma augustus 5, 2021 13:25

Wedstrijdlijst Ald-Meiers afdelingspartij voor meisjes zaterdag 7 augustus 2021 te Hitzum

Scheidsrechters M. Fijma en J. Bergsma. Aanvang: 10.00 uur!

1. Dronryp Julia Marthine Rienks, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi
 
2. Jirnsum Foke Jil Bakker, Marije Bodde en Ilja Wijtsma
 
3. Huizum Anna-Dieuwke Dijkstra en Nadya Rinske Moufakkir
 
4. Winsum Romy Postma en Monique Postma
 
5. Reahus-Turns Hieke Bootsma, Anna-Boukje Altenburg en Trudie Hoekstra
 
6. Tzum Marrit Wielenga, Yannah Palma en Gerbrich Koster
 
7. Goënga Afke Marij van der Goot, Moniek Lootsma en Iris Oosterbaan
 
8. Reduzum Ylse Zijlstra en Anne Baukje Zijlstra
 
9. Folsgare Esther Cuperus, Judith Cuperus en Eline van Dijkhuizen
 
10. Exmorra Anna Tolsma, Hilde Stremler en Marit Feenstra
 
11. Stiens Marije van der Molen, Marije Bokma en Marsha Broersma
 
12. Sint Annaparochie Nienke de Haan, Sophie Kroondijk en Nina-Claire Wijning
 
13. Bolsward Rixt Blanke, Inge Blanke en Noa Elzinga
 
14. Makkum Ilse Zwaagstra, Mare Dijkstra en Lieke van Loon
 
15. Lollum-Waaxens Mirthe Joustra, Gonnie Schilstra en Fardou Jorritsma
Jan Braaksma
By Jan Braaksma augustus 5, 2021 13:25
Write a comment

1 Comment

 1. Pieter Breuker augustus 6, 11:40

  Yn syn lêste Kweapraat komt Jan Braaksma op myn opmerkingen oer de nap. No gong it my dêrby net sasear om It misbrûk dêrfan (en dat kaam net in inkelde kear foar, ek net yn syn ekstreemste foarmen sa’t JB suggerearret, mar frekwint), nee it gong my derom dat de diskusje oer de nap 35 jier trochkankerje koe. Dat hat ta grutte skea fan it oansjen fan it keatsen west en dêr hienen de doetiidske haadbestjoeren folle earder in ein oan meitsje moatten en kinnen. Dát wie myn sizzen.

  Pieter Breuker

  Reply to this comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Johan

  Johan

  Een goed idee !!!

  View Article
 • Pieter Klaas Goodijk

  Pieter Klaas Goodijk

  Tetman, Heel hartelijk gefeliciteerd met je benoeming als Erelid. Wat een lange tijd heb je de kaatssport gediend. Geweldig!

  View Article
 • Sieds Rienks

  Sieds Rienks

  Taeke Troelstraweg heeft de Oldehovedag 7x gewonnen en niet 6x zoals vermeld werd. Hij staat achter Sjouke Helfrich en Taede…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel